Åströmsforsen

Naturreservatet Åströmsforsen ligger vackert längs Rickleån.

Sträckan mellan Robertsfors och havet har inte flottledsrensats vilket är unikt för ett norrländskt vattendrag av den här storleken. Ån har ett slingrande lopp med omväxlande forsar och lugnflytande sträckor.

Reservatet består till största delen av skogsmark. I de övre och nedre delarna finns odlad mark, men aktivt jordbruk förekommer numer främst i reservatets nedre delar.

På en av holmarna i forsen växer gul svärdslilja, en art som har få naturliga växtlokaler i övre Norrland. Den kan ses bäst från åns södra sida. Åströmsforsen har även en relativt opåverkad strand- och vattenvegetation och området utgör livsmiljö för arter som havsöring, lax, stensimpa och utter.  

Gammal kvarn

Inom reservatet finns även tydliga spår av människor som bott och verkat på platsen. Längs den norra stranden finns husgrunder och ännu ses resterna av en gammal kvarn intill strandkanten. Området har betydande värden för friluftsliv och nyttjas i stor omfattning för sportfiske.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Åströmsforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
  • Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser.
  • Tälta.
  • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
  • Gräva upp, plocka eller eljest skada gul svärdslilja.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1984, 1995

Storlek: 20 hektar

Kommun: Robertsfors

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000