Haukträsket

Flacka myrmarker ligger i den nordvästra änden av sjön Haukträsket.

Genom reservatets norra del letar sig Grötbergsmyrbäcken sin väg genom skog och över myr ut i Haukträsket.

Haukträskets myr.

300 år gammal Skog

Skogen i området domineras av barrsumpskogar. Skogen är tät med klena och gamla granar på 150 – 300 år. Små myrar ligger insprängda i skogen.

Ovanliga och intressanta arter

Violmussling.

I Haukträsket finns det en rad ovanliga och intressanta arter. Har du tur så kan du se tretåig hackspett, lavskrika, spillkråka, tjäder eller dalripa. På reservatets träd kan du även hitta sprickporing, violmussling, rynkskinn, rosenticka, vedmussling eller granticka bland annat.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Haukträsket. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för befintliga skogsbilvägar samt för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2008
Storlek: 85 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat