Haukträsket

Flacka myrmarker ligger i den nordvästra änden av sjön Haukträsket.

Genom reservatets norra del letar sig Grötbergsmyrbäcken sin väg genom skog och över myr ut i Haukträsket.

Vy över myr.

Haukträskets myr.

300 år gammal Skog

Skogen i området domineras av barrsumpskogar. Skogen är tät med klena och gamla granar på 150 – 300 år. Små myrar ligger insprängda i skogen.

Ovanliga och intressanta arter

Violmussling på trädstam.

Violmussling.

I Haukträsket finns det en rad ovanliga och intressanta arter. Har du tur så kan du se tretåig hackspett, lavskrika, spillkråka, tjäder eller dalripa. På reservatets träd kan du även hitta sprickporing, violmussling, rynkskinn, rosenticka, vedmussling eller granticka bland annat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Haukträsket. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för befintliga skogsbilvägar samt för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 85 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer från Blåviksjön lättillgängligt från E12:an. Ta av från E12:an vid Söderfors och ta vänster innan du kommer till Blåviksjön. Följ vägen i cirka 10 kilometer och ta sedan höger och höger igen.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss