Gärdefjärden

Gärdefjärden är en rik fågelsjö, omgiven av ett av Västerbottens finaste odlingslandskap. Väster om sjön finns sanka strandängar och åkermark med lövdungar och blandskog.

Gärdefjärden har bildats genom att landhöjningen snört av den ursprungliga havsviken. Vattenytan ligger nu fyra meter över havet. Mångbyån är det viktigaste tillflödet till fjärden. Utflödet sker via en grävd kanal som binder ihop Gärdefjärden och Avafjärden. Fjärden har sänkts två gånger, någon gång på 1850-talet och 1931.

I reservatet finns stigar, rastplatser, grillplats, utkiksplats och en rullstols- och barnvagnsvänlig ramp.

Betesrestaurering i Gärdefjärden

Länsstyrelsen tar ner träd och röjer upp i Gärdefjärdens naturreservat. Syftet är att göra reservatet till en bättre plats för både fåglar och besökare.

Många fågelarter är beroende av öppna strandängar för sin överlevnad. Därför röjer Länsstyrelsen upp i området, som till stora delar har vuxit igen. Vi kommer även att bygga nya besöksanläggningar i reservatet, till exempel fågeltorn och rastplatser.

Efter restaureringen kommer får, hästar och kor finnas på plats för att ta hand om den fortsatta skötseln av strandängarna. Djurens bete och tramp på ängarna kommer att förhindra att de växer igen.

Logotyp Europeiska jordbruksfonden.

Aktuellt


 • Stängsling och nya besöksanläggningar på gång
  Nu i juni färdigställs det mesta av stängslen till hagarna. Efter midsommar flyttar får, kor och hästar in och påbörjar då arbetet med att hålla strandängarna fortsatt öppna.

 • Uppdatering om arbetet vid Gärdefjärden
  Avverkningen kommer troligtvis att återupptas vecka 6. Denna gång är det träden mellan sjön/fjärden och E4:an som ska tas ner och forslas bort. Dessutom börjar vi bygga på två av de nya besöksanläggningarna (gömsle för fågelskådning och utkiksplattform) redan nu under vintern. Fågeltornet byggs till sommaren.

 • Avspärrningen i Gärdefjärden borttagen
  Länsstyrelsen har nu plockat bort de nedblåsta träden och avspärrningen i området är borttagen.

Fyll i din e-postadress om du vill få uppdateringar om restaureringen.

Hantera prenumeration

Fåglar i Gärdefjärden

Gärdefjärden är en viktig rastplats för fåglar under vår- och höstflyttningen. I de tidigt öppna vakarna rastar hundratals sångsvanar, simänder och dykänder. Vanligast är gräsand, bläsand, kricka, vigg och knipa, men sällsyntare arter som stjärtand och salskrake är också ganska vanliga.

På åkrarna intill sjön betar ofta många gäss och tranor. Ljungpipare, brushane, rödbena och storspov finns det också mycket av i reservatet. Brun kärrhök och fiskgjuse jagar regelbundet över fjärden. Gräsand, knipa, kricka och vigg häckar i Gärdefjärden, liksom ovanligare arter som dvärgmås, gråhakedopping och jorduggla. Sällsyntheter som brunand och mindre hackspett ses då och då.

Beträdnadsförbud utanför markerade stigar från 1 april

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar 1 april–15 maj (område A) och 1 april–15 juli (område B). Markerade stigar, fågeltorn och plattformar får användas även under dessa tider.

Karta över områdena med beträdnadsförbud Pdf, 1.7 MB.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gärdefjärden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Under tiden 1 april–15 maj vistas inom område A Pdf, 1.7 MB. med beträdnadsförbud med undantag för på bilvägen till Gärde, på stigen över Långängena mellan Lövånger och Gärde och i samband med jord- och skogsbruk.
 • Under tiden 1 april–15 juli vistas inom område B Pdf, 1.7 MB. med beträdnadsförbud med undantag för på bilvägen till Gärde och i samband med skötsel och tillsyn av betande djur.
 • Störa djurlivet, t ex genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för bruk av hund i samband med jakt.
 • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg med undantagmark för uttransport av fällt vilt, skoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark samt att använda jord- och skogsbruksmaskiner.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1972, 2017

Storlek: 375 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000