Bornsmyran

Bornsmyran är ett område med gamla barrnaturskogar intill den lilla sjön Bottenfjärden vid Lövångerskusten.

Skogen har en naturlig struktur som oftast saknas i våra brukade skogar, med träd i olika storlekar och åldrar. Det finns träd som är betydligt äldre än 200 år. Träden får bli gamla och dö i sin egen takt, vilket skapar livsutrymme för många sällsynta arter av svampar och lavar som lever på just gamla träd och död ved.

Den sydöstra delen av området är särskilt besöksvänlig, med ståtliga gamla granar och en strövvänlig mossmatta på marken. I den nordvästra delen är skogen tätare och inte riktigt lika lätt att ta sig fram i.

Död gammal asp i Bornsmyran.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bornsmyrans naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 35 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat