Luspberget

Utspritt på berget finns flera mindre myrmarker och på toppen av berget ligger även några små tjärnar. På bergets övre delar finns också några medelstora hällmarksområden.

En stig tar dig upp på berget genom urskogsartad skog. Uppe på toppen finns dramatiska klippformationer och stora block. Ett vindskydd och en grillplats finns också i reservatet.

Reservatet är lättillgängligt och tangeras både i norr och i väster av vägar, den i norr kommer direkt från Storumans samhälle. Öster om reservatet löper Umeälvens torrlagda fåra. I den omedelbara närheten omges reservatet av relativt hårt brukade skogar, men inom de närmsta milen ligger flera andra ur- och naturskogar.

Karaktär av orörd vildmark

Skogarna i reservatet är allt ifrån urskogsartade tall- och granskogar till medelålders barrskogar med hög andel lövträd vilka förväntas utveckla mycket höga naturvärden på sikt.

Urskogskaraktären förstärks av en mycket rik förekomst av hänglavar. Uppe på toppområdet finns också dramatiska klippformationer, klippstup och stora block vilket ytterligare förstärker karaktären av vildmark och orördhet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Luspberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon , med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 457 hektar
Kommun: Storuman
Skyddsform: Naturreservat