Höga temperaturer i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Luspberget

Stenklippor och barrskog.

Utspritt på berget finns flera mindre myrmarker och på toppen av berget ligger även några små tjärnar. På bergets övre delar finns också några medelstora hällmarksområden.

En stig tar dig upp på berget genom urskogsartad skog. Uppe på toppen finns dramatiska klippformationer och stora block. Ett vindskydd och en grillplats finns också i reservatet.

Reservatet är lättillgängligt och tangeras både i norr och i väster av vägar, den i norr kommer direkt från Storumans samhälle. Öster om reservatet löper Umeälvens torrlagda fåra. I den omedelbara närheten omges reservatet av relativt hårt brukade skogar, men inom de närmsta milen ligger flera andra ur- och naturskogar.

Karaktär av orörd vildmark

Skogarna i reservatet är allt ifrån urskogsartade tall- och granskogar till medelålders barrskogar med hög andel lövträd vilka förväntas utveckla mycket höga naturvärden på sikt.

Urskogskaraktären förstärks av en mycket rik förekomst av hänglavar. Uppe på toppområdet finns också dramatiska klippformationer, klippstup och stora block vilket ytterligare förstärker karaktären av vildmark och orördhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Luspberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon , med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 457 hektar

Kommun: Storuman

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer väster om Storumans samhälle och utgörs av ett större skogsberg omedelbart i anslutning till Luspsjön, vilken utgör en vik av sjön Storuman (Umeälven).

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss