Stor-Skorvliden

Stor-Skorvlidens naturreservat har bildats för att bevara dess höga naturvärden. Naturvärdena är knutna till den gamla lövträdsrika naturskogen som erbjuder livsmiljöer för sällsynta och hotade arter.

Reservatet består av berget Stor-Skorvlidens norra och nordvästra sluttning. Terrängen är brant, blockrik och det förekommer mindre lodytor. I reservatets nordöstra brant finns ett område yngre aspdominerad lövskog.

Mot nordväst blir området flackare och allt mer blockfattigt. Längst ner i den nordvästra sluttningen rinner en fin skogsbäck. Bäcken har sitt lopp via en myrsjö omgiven av en mindre våtmark i reservatets nordligaste del och mynnar i en större tjärn i nordöst.

Tallöverståndare och senvuxna granar

Skogen i reservatet består till största del av lövträdsrika brandpräglade barrnaturskogar. I hela området förekommer 150–200 åriga tallöverståndare och i områdets brantare partier förekommer även tallar på uppåt 250 år.

Gammal barrskog.

Reservatets största och äldsta tallar är över 150 år.

Gran finns i hela reservatet i form av att underväxande bestånd på cirka 120–150 år. I anslutning till våtmarken i norr förekommer gamla senvuxna granar med fin barkstruktur. Lövinslaget är allmänt i hela objektet och det finns gott om aspar och en hel del sälg och björk. Många av lövträden är gamla och grova och en del av dem är döda eller döende.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stor-Skorvliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar. Undantag gäller för snöskoter vintertid på is eller på väl snötäckt och tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 49 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 26 kilometer nordväst om Lycksele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss