Västernabben

Västernabben är ett barrskogsdominerat reservat som är 31 hektar stort. Området ligger på Obbolaön, mellan väg E12 och Västerfjärden, cirka 11 kilometer söder om Umeå centrum.

Västernabben är ett av de naturreservat som bildades för skydd och skötsel av Banverkets kompensationsåtgärder för Botniabanans dragning genom Umeälvens delta.

I öster gränsar Västernabben till reservatet Umeälvens delta, de är endast avskilda från varandra av väg E12. Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven är förvaltare av reservatet undantaget myndighetstillsynen som utförs av Länsstyrelsen.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

Området är ett av flera kompensationsområden för dragningen av Bottniabanans järnväg. Ett kompensationsområde är ett område som avsatts för att kompensera en skada på naturmiljöer eller arter. Med kompensation menas att man tillför nya värden, i samma omfattning som förstörts. På detta sätt säkerställer man att befintliga naturvärden inte går förlorade.

Kompensationsområdena förvaltas av Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven. Uppdraget är att ansvara långsiktigt, minst 100 år, för att naturvårdsförvalta kompensationsåtgärderna. Trafikverket utför själva kompensationsåtgärderna.

Stiftelsens uppdrag och arbete

Föreskrifter

Välkommen att besöka Västernabben. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande eller födosökande fåglar.
  • Fånga eller insamla insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund.
  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2007, 2008
Storlek: 31 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat