Västernabben

Västernabben är ett barrskogsdominerat reservat som är 31 hektar stort. Området ligger på Obbolaön, mellan väg E12 och Västerfjärden, cirka 11 kilometer söder om Umeå centrum.

Västernabben är ett av de naturreservat som bildades för skydd och skötsel av Banverkets kompensationsåtgärder för Botniabanans dragning genom Umeälvens delta.

I öster gränsar Västernabben till reservatet Umeälvens delta, de är endast avskilda från varandra av väg E12. Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven är förvaltare av reservatet undantaget myndighetstillsynen som utförs av Länsstyrelsen.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

När Botniabanan byggdes genom Umeälvens delta 2009 skapades kompensationsområden för järnvägens intrång i naturen. För att ta hand om naturvårdsskötseln i områdena bildades Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven.

Uppdraget är att ansvara långsiktigt för att naturvårdsförvalta kompensationsåtgärderna. Trafikverket utför själva kompensationsåtgärderna.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Västernabben. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande eller födosökande fåglar.
  • Fånga eller insamla insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund.
  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2007, 2008
Storlek: 31 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat