Mesjödalen

Mesjödalens naturreservat är ett stort område med gammal skog i nära på väglöst land. Området består av Lakasjöbergets topparti och öst-, syd och västsluttningar.

Västsluttningen går ner mot en dalgång, Mesjödalen, genom vilken Mesjöbäcken rinner, omgiven av våtmark. Reservatets sydöstra del består av Mjölkmyrberget med dess branta sluttningar i alla väderstreck.

Gran dominerar skogarna, med bitvis rikt inslag av lövträd. Det finns även örtrika produktiva skogar, spridda gamla tallar, mindre ytor med talldominerade hällmarker och något yngre lövrika skogar. Stora delar av de brantare partierna saknar helt spår av skogsbruk.

I reservatets skog finns det rikligt med garnlav.

Området är variationsrikt och här finns gamla granar, flerhundraåriga tallar, döda träd, lövrika miljöer och örtrika bäckmiljöer. Detta gör att flera sällsynta och rödlistade arter trivs här. Reservatet nås enklast från Åsele via väg 90 till Hälla och sedan via en skogsbilväg som går in till reservatet genom Tjärn och Nytjärn.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mesjödalen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 1 vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009, 2018

Storlek: 519 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat