Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mesjödalen

Mesjödalens naturreservat är ett stort område med gammal skog i nära på väglöst land. Området består av Lakasjöbergets topparti och öst-, syd och västsluttningar.

Västsluttningen går ner mot en dalgång, Mesjödalen, genom vilken Mesjöbäcken rinner, omgiven av våtmark. Reservatets sydöstra del består av Mjölkmyrberget med dess branta sluttningar i alla väderstreck.

Gran dominerar skogarna, med bitvis rikt inslag av lövträd. Det finns även örtrika produktiva skogar, spridda gamla tallar, mindre ytor med talldominerade hällmarker och något yngre lövrika skogar. Stora delar av de brantare partierna saknar helt spår av skogsbruk.

Garnlav som hänger från trädgren.

I reservatets skog finns det rikligt med garnlav.

Området är variationsrikt och här finns gamla granar, flerhundraåriga tallar, döda träd, lövrika miljöer och örtrika bäckmiljöer. Detta gör att flera sällsynta och rödlistade arter trivs här. Reservatet nås enklast från Åsele via väg 90 till Hälla och sedan via en skogsbilväg som går in till reservatet genom Tjärn och Nytjärn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mesjödalen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 1 vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009, 2018

Storlek: 519 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger mellan de två byarna Lakasjön och Nytjärn, cirka 3,3 mil sydost om Åsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss