Tallsjöbergen

Tallsjöbergen utgörs av flera mindre berg som ligger likt urskogsöar i omgivna av myrmarker.

Utspritt i landskapet ligger även flera mindre tjärnar. En stor andel av skogen är urskogsartad. Granskogen är gammal och prydd med hänglavar. Det finns även lövrika områden. Här och var står gamla knotiga tallar.

Myrarna i reservatet är i stort sett opåverkade av dikning och en rad olika typer förekommer, från små fattiga tallkärr och mossar till stora öppna strängstarrsmattor och lösbottenmyrar. På sommaren blommar de större myrarna. På flera av de större myrarna växer blåtåtel, blodrot, orkidén ängsnycklar och purpurvitmossa.

Ovanliga arter

Tallsjöbergens naturreservat, med stora sammanhängande urskogsartade barr- och blandskogar skilda åt av opåverkade myrmarker, är gynnsamt och viktigt för växter och djur som är beroende av dessa typer av ostörda ekosystem. Ovanliga och intressanta arter har noterats i området.

Klotpyrola.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tallsjöbergen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med
  undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark och
  på is,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2006, 2010, 2017

Storlek: 1 727 hektar

Kommun: Åsele, Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000