Tallsjöbergen

Tallsjöbergen utgörs av flera mindre berg som ligger likt urskogsöar i omgivna av myrmarker.

Utspritt i landskapet ligger även flera mindre tjärnar. En stor andel av skogen är urskogsartad. Granskogen är gammal och prydd med hänglavar. Det finns även lövrika områden. Här och var står gamla knotiga tallar.

Myrarna i reservatet är i stort sett opåverkade av dikning och en rad olika typer förekommer, från små fattiga tallkärr och mossar till stora öppna strängstarrsmattor och lösbottenmyrar. På sommaren blommar de större myrarna. På flera av de större myrarna växer blåtåtel, blodrot, orkidén ängsnycklar och purpurvitmossa.

Ovanliga arter

Tallsjöbergens naturreservat, med stora sammanhängande urskogsartade barr- och blandskogar skilda åt av opåverkade myrmarker, är gynnsamt och viktigt för växter och djur som är beroende av dessa typer av ostörda ekosystem. Ovanliga och intressanta arter har noterats i området.

Klotpyrola.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tallsjöbergen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintlig skogsbilväg samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2006, 2010, 2017
Storlek: 1 133 hektar
Kommun: Åsele, Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000