Rödberget

Rödbergets reservat är beläget i en brant sydsluttning. Större delen av branten är bevuxen med en blandskog av gran och tall.

Lövinslaget är mycket litet. Tallarna är omkring 200–250 år och uppvisar spår efter en skogsbrand. Granarna är yngre, men även ett flertal av dem har brandljud. Den senaste branden ligger troligen omkring 100–130 år tillbaka i tiden.

Annorlunda arter

Torrakor finns strödda inom hela reservatet men de riktigt gamla tallöverståndarna och grova tallågor saknas. Fältskiktet innehåller arter som exempelvis nordisk stormhatt, tolta, ormbär och hässlebrodd.

Ormbär.

De allmänt förekommande och mycket grova granlågorna hyser ett flertal vedsvampar, som till exempel rosenticka och lappticka. I reservatets södra delar har även storporig brandticka hittats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rödberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Elda och tälta.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2009
Storlek: 38,2 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000