Skyfallsliknande regn i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Trehörningen

Trehörningens naturreservat ligger ett stenkast norr om Brattsbacka. Skogen i reservatet består av vildvuxen granskog och barrblandskog med gamla barrträd. Självgallring skapar död ved och de döda träden ger förutsättningar för gammelskogens lavar, vedsvampar och fåglar.

Reservatet består av två mindre höjder med en svacka däremellan. Granskog och barrblandskog dominerar markerna. Skogen är oftast tät och skiktad och medelåldern pendlar mellan 120 och 170 år. I större delen av reservatet finns det inslag av 150–200 år gamla tallar.  

Självgallring och hänglavar

Högst upp på de små höjderna finns hällmarker med gles och luckig 150-årig tallskog med inslag av enstaka äldre träd. Brandspår i gamla stubbar visar att skogen tidigare har berörts av skogsbränder. I sluttningarna växer mestadels grandominerad skog.

Den mest opåverkade skogen finns i reservatets östra del. Där är skogen ogallrad och tät. Konkurrenssvaga träd håller på att självgallra och dö och det finns därför gott om färska döda granar och björkar i skogen. I den brantaste delen av västsluttningen finns det även en del äldre lågor av gran och björk.

Liggande träd i skog.

De äldre granarna i reservatet är ofta draperade med hänglavar, den gråaktiga garnlaven och den brunaktiga manlaven är de vanligaste hänglavarna i reservatet.

Gammelskogsarter och renbete

Områdets gamla, sparsamt skogsbrukspåverkade skogar ger gynnsamma förutsättningar för växter och djur som är beroende av gammelskogar med döda träd. Några typiska gammelskogsarter i reservatet är lunglav, garnlav, doftskinn och tretåig hackspett.

Det finns allmänt med spår av äldre tiders skogsutnyttjande området, bland annat stubbar efter plockhuggning. Reservatet nyttjas som vinterbetesområde av Vapstens sameby.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Trehörningen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintlig väg och för att framföra snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 30 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 9 kilometer västnordväst om Nyåker, strax norr om Brattsbacka.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss