Storbacken

Granskogen i Storbacken är frodig och högväxt med en spännande markflora.

Guckusko

Berggrunden inom naturreservatet består till stora delar av ultrabasiska till basiska magmatiska bergarter i from av gabbro, diorit och diabas. Den basiska berggrunden ger upphov till näringsrikt mark- och grundvatten som silar över Storbackens branta sluttningar. Det finns många fuktdråg med krävande arter som gyllenmossa, purpurvitmossa, piprensarmossa och dvärglummer. I reservatet finns också en av länets största populationer av guckusko.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Storbackens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt, högst under 7 dagar.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 25 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat