Blaikfjället

På Blaikfjället finns ett av landets största myrområden. Fågellivet är mycket rikt med arter som myrsnäppa och dvärgbeckasin. På höstarna är det gott om hjortron på Blaikfjället. På myrarna finns spår av de gamla slåttermarkerna.

Blaikfjället ligger mellan Malgomajs och Ormsjöns dalgångar. Reservatet sträcker sig drygt 45 km från Sagatun i sydost till Rönnäsmyran i nordväst. Väster om Gransjövägen tar Gitsfjällets naturreservat vid.

Utsikt från Blaikfjället.

Hjortron går att hitta på Blaikfjället.

Sveriges största hjortronmyr

Myrområdet på Blaikfjället är 30 000 hektar stort! Här kan du se i stort sett alla olika myrtyper, från näringsfattiga kärr till rika sumpskogar. På den blöta Rönnäsmyran i nordost är sädgås och trana vanliga, och i myrgölarna finns kricka och smalnäbbad simsnäppa. Förr hade myrarna stor betydelse som slåttermarker.

På många av Blaikfjällets myrar finns gamla sildiken, hässjestörar, lador och stigar ännu kvar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Blaikfjället. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1994, 1995, 2017

Storlek: 35 504 hektar

Kommun: Vilhelmina och Dorotea

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000