Lagheden

I Laghedens naturreservat kan du promenera genom böljande tallhedar och uppleva de dramatiska branterna som störtar ner mot Lögdeälven.

Längs älvens östra sida går den populära Lögdeälvsleden med flera stugor. Området är välbesökt av sportfiskare. Vid Slåttestjärnen finns en badplats med brygga och fina vandrings- och löpstigar.

Mer om Lögdeälvsleden på Bjurholms kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Lögdeälvsleden passerar genom naturreservatet.

Laghedens naturreservat innefattar sedimentmarker och branter på båda sidor om Lögdeälven som rinner genom området. Reservatet domineras av sandtallskog med varierande, bitvis hög medelålder på 100–180 år.

På Laghedens vidsträckta hedmarker återfinns en rad korktaggsvamparter, bland annat blå taggsvamp och den hotade smalfotad taggsvamp. I väst ligger Slåttestjärnen inbäddad i den öppna tallskogen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Laghedens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka), ovan angivna anordningar skall avlägsnas omedelbart efter nyttjande.

Serviceinformation

  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 284 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 (hela Lögdeälvens avrinningsområde är skyddat som Natura 2000-område)