Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvällåliden

Kvällålidens naturreservat ligger i en svag västsluttning ner mot Kvällåns dalgång. Reservatets skogar utgörs till största delen av ur- och naturskogsartade gran- och barrblandskogar med bitvis betydande inslag av björk, asp och grov sälg.

Reservatets skogar domineras i norr och söder om bäcken som rinner genom reservatet, av gammal 120-årig granskog. Skogen är delvis mycket tät och delvis med betydande inslag av gamla tallöverståndare på 200–300 år, särskilt i de torrare partierna.

I den västra delen, strax norr om bäcken, ligger en urskogsartad värdekärna med gammal välskiktad granskog och mycket gamla tallar, varav flera är över 300 år. I den östra delen norr om bäcken förekommer allmänt med mycket gamla och grova sälgar klädda i lunglav. I alla ur- och naturskogar i reservatet förekommer hänglavar ymnigt och många garnlavsbålar är upp till en halv meter långa.

Rester av en gammal ihopfallen lada i skogen.

Resterna av en gammal lada finns i reservatet.

Stor tillgång på död ved

Tillgången på död ved är riklig i den urskogsartade delen av skogen men i övrigt sparsam. Mängden död ved kommer dock troligtvis snart öka även i dessa områden, när de tätvuxna delarna börjar självgallra.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kvällåliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintlig skogsbilväg samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag av mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 61 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer öster om Åsele, i en svag västsluttning ner mot Kvällåns dalgång.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss