Kvällåliden

Kvällålidens naturreservat ligger i en svag västsluttning ner mot Kvällåns dalgång. Reservatets skogar utgörs till största delen av ur- och naturskogsartade gran- och barrblandskogar med bitvis betydande inslag av björk, asp och grov sälg.

Reservatets skogar domineras av i norr och söder om bäcken som rinner genom reservatet, av gammal 120-årig granskog. Skogen är delvis mycket tät och delvis med betydande inslag av gamla tallöverståndare på 200–300 år, särskilt i de torrare partierna.

I den västra delen, strax norr om bäcken ligger en urskogsartad värdekärna med gammal välskiktad granskog och mycket gamla tallar, varav flera är över 300 år. I den östra delen norr om bäcken förekommer allmänt med mycket gamla och grova sälgar klädda i lunglav. I alla ur- och naturskogar i reservatet förekommer hänglavar ymnigt och många garnlavsbålar är upp till en halv meter långa.

Resterna av en gammal lada finns i reservatet.

Stor tillgång på död ved

Tillgången på död ved är riklig i den urskogsartade delen av skogen men i övrigt sparsam. Mängden död ved kommer dock troligtvis snart öka även i dessa områden, när de tätvuxna delarna börjar självgallra.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kvällåliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintlig skogsbilväg samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag av mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 61 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat