Fjädernäskammen

Fjädernäs är ett välarronderat område med en mosaik av naturskog och våtmarker. Den dominerande skogstypen är gammal tallskog. Centralt genom området löper en rullstensås med en gammal körväg. Åsen är kantad av gamla fina tallar, beståndsåldern är genomgående hög, 160-220 år.

I den norra delen finns ett fint område med barrblandad naturskog med relativt hög beståndsålder, 160-200 år med ett stort inslag av 250-åriga träd. Den flackare, västra delen är delvis myrlänt och starkt grandominerad i övrigt är det tall som dominerar. Beståndsstrukturen är fin med skiktad skog, delvis gruppställt och inslag av torrträd. Det finns även ett par mindre vätar med gammal asp.

Åsen delar en större våtmark i två delar på den östra sidan rinner ett fint och naturligt bäcklopp medan det på den västra sidan finns en uträtad bäck. Myrarna är delvis trädbevuxna men särskilt den västra har varit föremål för slåtter. Där finns även en förtjänstfullt restaurerad slåtterlada. I anslutning till våtmarken finns fina partier med äldre björkskog på blöt till fuktig mark med allmänt med död ved.

Reservatets våtmark.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fjädernäskammen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för körning på den väg som finns i reservatet och för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Göra åverkan på, bortföra eller på annat sätt förändra kulturhistorisk lämning såsom slåtterlada eller hässjerester.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2012
Storlek: 33 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat