Knösarna

I reservatet finns gammal granskog med grova tallar och aspar. Det gör att många djur- och växtarter som är beroende av gammal skog trivs här.

Underväxten av gran är ibland så tät att skogen blir svårforcerad. Centralt i reservatet ligger en brant sluttning med grova tallar, här är det glest mellan träden och äldre granar saknas helt. I södra delen finns några hårt eldhärjade områden där ungskog växt upp.

Torrakor och grova aspar

I sydväst finns det gott om liggande döda träd, lågor, som vinden fällt. Torrakor är vanliga. I den västra delen står en del mycket grova aspar. Tallarna bär spår av två skogsbränder och en del granar har även de spår av brand. De östra delarna uppvisar också brandspår i form av kolade rotvältor och högstubbar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Knösarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2016
Storlek: 28,3 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000