Krutsjöberget

Stora delar av skogarna i Krutsjöberget är helt opåverkade av skogsbruk. I reservatet finns flera sällsynta och rödlistade arter som är beroende av gamla naturskogar. Det är fin utsikt från bergets topp ut mot Krutsjön och omkringliggande landskap.

Naturreservatet domineras av granskog, tallskog och lövskog i olika partier. I den nordöstra delen av sluttningen finns en fin grandominerad skog med 150–200 åriga granar.

Det är ett rätt stort lövinslag genom övriga delar av reservatet också, främst av björk, men asp och sälg förekommer också. I de lägre delarna av området i den sydöstra delen är skogen talldominerad. I denna sydöstra del av området finns även ett mindre område med ung lövskog som har allmänt med gammeltall, samt en fin, fuktig gammal granskog utmed en liten bäck, med gott om grova granar och en hel del lågor.

Många arter

I Krutsjöberget finns det flera arter som trivs i miljön. Du har stor chans att hitta bland annat blodticka och violmussling på träden. Det finns även gott om död ved i reservatet som bidrar till arteras miljö.

Tät lövskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Krutsjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 137 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 32 kilometer nordväst om Åsele. En väg går genom reservatet och gör att det går att ta sig till dit ganska lätt.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss