Krutsjöberget

Krutsjöberget ligger cirka 30 kilometer nordväst om Åsele och består av Krutsjöbergets topp och dess sluttningar ned mot Krutsjön.

Naturreservatet domineras av granskog, tallskog och lövskog i olika partier. I den nordöstra delen av sluttningen finns en fin grandominerad skog med 150–200 åriga granar.

Det är ett rätt stort lövinslag genom övriga delar av reservatet också, främst av björk, men asp och sälg förekommer också. I de lägre delarna av området i den sydöstra delen är skogen talldominerad. I denna sydöstra del av området finns även ett mindre område med ung lövskog som har allmänt med gammeltall, samt en fin, fuktig gammal granskog utmed en liten bäck, med gott om grova granar och en hel del lågor.

I reservatet finns det en tät lövskog.

Många arter

Blodticka.

I Krutsjöberget finns det flera arter som trivs i miljön. Du har stor chans att hitta bland annat blodticka och violmussling på träden. Det finns även gott om död ved i reservatet som bidrar till arteras miljö.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Krutsjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 137 hektar
Kommun: Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat