Ormberget

Skadad trädstam i barrskog.

På Ormberget är skogen grov och högväxt tack vare den näringsrika berggrunden.

Ormbergets naturreservat ligger ca 14 km väster om Lillögda i Åsele kommun. Reservatet ligger i en sydvästsluttning med mycket fina naturskogar. Det finns gott om gamla träd och död ved som visar att skogen stått orörd under lång tid. På den döda veden trivs sällsynta arter som ostticka och rynkskinn. På murken ved kan man också hitta liten hornflikmossa, en ovanlig art som bara trivs i gammal granskog med hög och jämn luftfuktighet.

Basisk berggrund

Genom reservatet löper ett stråk av de basiska bergarterna gabbro, diorit och diabas. Den basiska berggrunden ger upphov till näringsrikt mark- och grundvatten som silar över Ormbergets sluttningar. Därför finns det stråk med örtrik vegetation i skogen.

Friluftsliv

Terrängen i reservatet är brant och bitvis blockig. I området finns en mängd rödlistade arter att titta på som är starkt beroende av opåverkade naturskogar och näringsrikt mark- och grundvatten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ormbergets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt, högst under 7 dagar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 162 hektar

Kommun: Åsele kommun

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Ormberget ligger ca 14 km väster om Lillögda och man kan nå området till fots via mindre skogsbilvägar som angränsar i både norr och söder.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss