Grovsjöbrännan

Området utgörs av de högsta delarna av Grovsjöbrännan med sluttningar främst åt öster och de västligaste delarna av berget Ormsjökullen.

Strax söder om toppen finns en långsträckt bergbrant som sträcker sig längst österut mot reservatsgränsen. Flera mindre myrområden finns längst i sydöst.

500-åriga tallöverståndare

Skogarna i reservatet utgörs av de starkt urskogsartade delarna av Grovsjöbrännan som i sin helhet består av en nästan helt orörd granbränna med mestadels 130-årig gran och enstaka 200 till 250-åriga granar, varav vissa med brandljud.

I mindre partier som i östbranten, finns allmänt med 300- till 500-åriga tallöverståndare, ibland mycket grova och även de med brandljud. Lövinslaget är allmänt med mest glasbjörk men även asp och sälg som har påträffats med fertil lunglav.

Fertil lunglav.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Grovsjöbrännan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 1 vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 128 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat