Risträskskogen

Risträskskogen ligger på Stöttingfjället i Vilhelmina kommun på toppen av en höjdrygg . Höjden över havet är runt 600 meter.

Hela området karakteriseras av glaciala former, drumliner, åsar, veikimorän och torrdalar från tidigare nedisningsskeden.

Blåbärsris och örter

Blåbär.

Risträskskogen utgörs av en gles gammal granskog av frisk ristyp med inslag av glasbjörk. Blåbärsris dominerar i fältskiktet men inslaget av örter och gräs är stort. Mängden död ved är begränsad även om det finns gott om toppbrutna träd. Skogen har en brandrefugial karaktär och de viktigaste störningarna har istället för brand utgjorts av vind och extrema klimatsituationer. Den skogliga kontinuiteten, det vill säga den tid som det vuxit skog i Risträskskogen, är troligen mycket lång vilket bland annat är betydelsefullt för många arter som lever på gamla träd och död ved.

Risträsk by

Byn Risträsk som ligger utanför reservatet är en av landets högst belägna jordbruksbyar. Byn är välbevarad och av riksintresse för kulturmiljövården. Bebyggelsen är till stor del bevarad och mängden lador illustrerar ängsbrukets betydelse.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Risträskskogen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet.
  • Störa djurlivet.
  • Elda och tälta.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1973, 1995
Storlek: 14 hektar
Kommun: Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000