Åmseleheden

Naturreservatet Åmseleheden är ett avsnitt av en större sandhed på den västra sidan av Vindelälven i Vindelns kommun.

Skogen i reservatet domineras av gammal flerskiktad sandtallskog. Tallarnas genomsnittsålder är omkring 200 år. Merparten av reservatets skogar bär spår av äldre tiders nyttjande av skogsmarken. Det finns både gamla dimensionsavverkningsstubbar efter avverkningar före 1900-talets början och spår av senare avverkningar. Reservatets skogar är också av riksintresse för rennäringen och har utnyttjats av rennäringen under lång tid som vinterbetesområde. Brandspår förekommer tämligen allmänt i hela reservatet i form av tallar med brandljud och kolade torrträd. Den senaste branden verkar dock ligga långt tillbaka i tiden.

Mycket av skogen i Åmseleheden bär spår efter bränder och avverkning.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Åmseleheden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga körvägar samt framföra snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2010
Storlek: 43 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat