Låjtavare

Låjtavares sydvästsluttningen är klädd med gammal granskog. Här och var ligger fallna jättar.

Längst i norr förekommer mindre områden med gammal, grov och mycket högväxt granskog. I den skogen täcks marken av höga örter. Här finns det gott om döda, fallna träd. På dem trivs ett flertal hotade vedsvampsarter, till exempel doftskinn, gränsticka, rosenticka, taigaskinn, ullticka och lappticka.

I reservatet finns tydliga tecken på skogsbrand.

En av de virkesrikaste granskogarna

Skogen är i övrigt plockhuggen, och mer öppen. Området hyser en av de virkesrikaste granurskogarna som är skyddade i det fjällnära området, i Västerbottens län. Den sydvästra delen av området består av myr och en del gransumpskog.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Låjtavare. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen, undantag medges för snöskoter på väl snötäckt mark utmed markerad vinterled.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Elda och tälta.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 1999
Storlek: 238 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000