Låjtavare

Låjtavares sydvästsluttningen är klädd med gammal granskog. Här och var ligger fallna jättar.

Längst i norr förekommer mindre områden med gammal, grov och mycket högväxt granskog. I den skogen täcks marken av höga örter. Här finns det gott om döda, fallna träd. På dem trivs flera hotade vedsvampsarter, till exempel doftskinn, gränsticka, rosenticka, taigaskinn, ullticka och lappticka.

I reservatet finns tydliga spår efter bränder.

En av de virkesrikaste granskogarna

Skogen är i övrigt plockhuggen, och mer öppen. Området är en av de virkesrikaste granurskogarna som är skyddade i det fjällnära området, i Västerbottens län. Den sydvästra delen av området består av myr och en del gransumpskog.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Låjtavare. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen, undantag medges för snöskoter på väl snötäckt mark utmed markerad vinterled.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Elda och tälta.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 1999
Storlek: 238 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000