Rusklidtjärn

Den brandpräglade tallskogen domineras av en 150–200 år gammal trädgeneration med inslag av enstaka ännu äldre, cirka 300–350 år gamla, tallar.

En stor andel av tallarna inom reservatet bär spår ifrån två skogsbränder, enstaka tallar har upp till fyra brandljud. Den senaste branden uppskattas att ha inträffat för cirka 100 år sedan.

En nordlig och en sydlig skogsdel

Reservatet kan grovt indelas i en nordlig och en sydlig skogsdel. Dessa delar avgränsas av en genomgående bäck som rinner i öst-västlig riktning. Tallskogen i områdets norra del är betydligt mer öppen än i den södra delen. Skogen domineras i huvudsak av två trädgenerationer, 150–200 år gamla tallar, samt riktigt unga tallar mellan 15–40 år. Efter den sista bränningen har man i reservatet hittat den rödlistade och brandspecialiserade grova tallkapuschongbaggen. Även omfattande fynd av reliktbock har gjorts.

Närbild på svart skalbagge.

Tallkapuschongbagge.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rusklidtjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1997, 2016

Storlek: 22,6 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 3 kilometer sydväst om Ruskträsk.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss