Aptasvare FUR

Längs fjällkedjans gräns mot skogslandet ligger ett i Europa unikt område med opåverkade skogsekosystem. Aptasvare fjällurskog ingår som en länk i den kedja av naturreservat som ligger längs fjällranden.

Stig in i en skog

Aptasvare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns en vidsträckt, urskogsliknande barrskog med ett stort inslag av björk och andra lövträd. Två tredjedelar av reservatet täcks av barrskog, medan resterande delar utgörs av myr, vatten, fjällbjörkskog och fjällhed. Skogen är gammal och har inte påverkats av modernt skogsbruk. Rosenticka och ostticka är två vedsvampar som visar på skogens orördhet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2000

Storlek: 139,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Inom nätverket Natura 2000 ingår Aptasvare FUR under namnet Rautas, tillsammans med Rautas fjällurskog.