Om Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen är den mest mångsidiga av Sveriges myndigheter.

Vi ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förutsättningar.

Länsstyrelsen arbetar med frågor som skapar samhällsnytta och bidrar till länets utveckling. Vi är en servicemyndighet med ansvar för tillsyn, samordning och utveckling inom ett stort antal områden, exempelvis miljö, natur, näringsliv, social utveckling, integration, djurskydd, jämställdhet, krisberedskap, kulturmiljö och samhällsplanering.

Med samlad kunskap och uppdrag som spänner över hela samhället arbetar vi för både enskilda människors och samhällets intresse. Vi följer också utvecklingen i länet och informerar regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen i Norrbotten har cirka 280 medarbetare och chef för myndigheten från den 1 juni 2018 är landshövding Björn O. Nilsson.

Tillsammans för Norrbottens bästa

Vår vision är tillsammans för Norrbottens bästa. Det bästa för Norrbotten är en hållbar utveckling. Genom att använda vår samlade kunskap gör vi just det – arbetar för Norrbottens bästa. Det gör vi tillsammans internt, och i dialog och samverkan med länets invånare, kommuner, företag, andra myndigheter och organisationer.

För att nå visionen har vi följande mål:

 • Vi har invånarnas och regeringens förtroende.
 • Vi är en samlande kraft i länet.
 • Vi är en attraktiv arbetsplats.

Värdegrund

Vi arbetar enligt den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den innebär att utveckla och upprätthålla en god förvaltningskultur präglad av demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Helhetssyn

Vårt arbete genomsyras av medvetenhet och förståelse för att många olika intressen ska beaktas. För att nå hållbar utveckling krävs dialog och samverkan, en vilja till förändring, och ibland också kompromisser när avvägningar måste göras.

Samlande kraft

Tillsammans med länets olika aktörer driver vi och samordnar frågor som främjar länets utveckling. Vi ansvarar för ett 100-tal olika partnerskap, delegationer och nätverk som alla är viktiga plattformar för utvecklingen av ett hållbart Norrbotten.

 • Landshövding: Björn O. Nilsson
 • Länsråd: Johan Antti
 • Residensstad: Luleå
 • Antal anställda: cirka 280
  - varav 60 % kvinnor och 40 % män
 • Medelålder: 45 år
 • Personalomsättning:
  - cirka 12 % nyanställningar
  - cirka 9 % avgångar
 • Budgetomslutning: cirka 280 miljoner kronor
 • Antal beslutade ärenden 2017: cirka 22 000

Länsstyrelsen är organiserad i länsledning, 4 avdelningar, 18 enheter, länsledningens stab samt internrevisor. Länsstyrelsens ledningsgrupp består av landshövding, länsråd, avdelningschefer och kommunikationschef. Länsstyrelsen lyder under Finansdepartementet.

 

Organisation

Kontakt