Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Suorsapakka

Området omfattar det skogsklädda berget Suorsapakka med omgivande myrmarker och sumpskogar. Utsikt över landskapet fås från brandbevakningstornet på toppen av reservatet. Skogen i området är variationsrik och har en stark urskogsprägel. 

Utsikt från hällmarker över skogslandskap

Suorsapakka. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I de branta syd- och västsluttningarna växer en gles skog med grov och vidkronig tall, vissa upp emot 400 år gamla. Under dem har nya granar och tallar börjat växa upp tätt. Vid bergets fot övergår terrängen till myrmark och sumpiga granskogar med inslag av björk, asp och sälg. Endast någon enstaka avverkningsstubbe förekommer i dessa delar av reservatet.

I det nordvästra hörnet av reservatet är terrängen bitvis blockrik och det finns en kursuliknande spricka. Österut i den nedre delen av sluttningen övergår skogen i en björkbränna där granen skjutit i höjden. En liten bit upp i sluttningen dyker de gamla grova tallarna upp igen och ytterligare ett stycke högre upp blir det åter gran- och björkdominans.

Barrskogen i de lägre östra delarna av reservatet saknar tydliga spår av kulturpåverkan och ger ett urskogsartat intryck. Längst i nordost, mot den stora öppna myren, finns ett bestånd med granar av imponerande storlek. I denna del står även en mycket fin björkskog på några hektar. Närmare reservatets centrala del påträffas ett stort antal gamla, döende eller döda granar med brandljud tillsammans med yngre gran och björk.

Längs den skogsbilväg som gränsar reservatets södra del finns en del anläggningar. En ganska välbevarad huggarbarack med tillhörande brunn och toalett står framför entrén till reservatet. Några hundra meter västerut ligger en eldpallkoja, vedbod, tvådelad koja med bastu, ett mindre pörte samt ett litet knuttimrat dubbelavträde. En kallkälla finns vid den närbelägna myren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997

Storlek: 3,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län