Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tallinsudden

I övergången mellan skog och strand står ståtliga tallar som är flera hundra år gamla. Vågor och vind har skapat ett böljande dynlandskap i ständig förändring. Så småningom kommer troligen nya stränder resa sig ur havet medan tallskogen sluter sig i denna övre del. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

I övergången mellan skog och strand står ståtliga tallar som är flera hundra år gamla. Vågor och vind har skapat ett böljande dynlandskap i ständig förändring. Så småningom kommer troligen nya stränder resa sig ur havet medan tallskogen sluter sig i denna övre del. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Naturreservatet Tallinsudden ligger på Sandön i Luleås innerskärgård. Nästan hela ön är uppbyggd av sediment som samlats här vid inlandsisens avsmältning. Här finns vackra tallhedar och en långgrund sandstrand.

Skogen

Reservatet har främst bildats för att bevara en rest av den gamla tallskogen som tidigare vuxit på större delen av ön. Äldre tallskog på sandig mark är speciellt skyddsvärd för att den numera är sällsynt i hela landet. Förutom några mindre delar som avverkats i senare tid har skogen inom reservatet brukats mycket milt och marken har varit trädbevuxen i många hundra år.

Reservatet har formats av återkommande bränder som skapat nya generationer av tallar, varav den äldsta är runt 300 år. Den yngsta tydliga generationen är cirka 100 år - kanske växte den också upp efter en brand? År 1908 brann det nämligen i sågverket på grannön Altappen och elden kastades över och spred sig till delar av Sandön.  Genom åren har döda träd städats bort och stubbar har brutits upp för tjärbränning, men här och där ståtar enstaka grova silverfuror som en påminnelse om det som varit.

I reservatet finns tallar som är runt 300 år gamla och även enstaka grova silverfuror. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

I reservatet finns tallar som är runt 300 år gamla och även enstaka grova silverfuror. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Stranden

I västra delen av reservatet finns en bred och långgrund sandstrand som till största delen är obebyggd. Glest spridda tallar står i övre delen av stranden och bland dessa finns mäktiga gammeltallar som etablerat sig tidigt efter att landet rest sig ur havet och därför haft gott om plats att breda ut sina kronor. Den södra halvan av stranden är smalare och i denna del finns tre fritidshus.

Svampar

Karga hedar med lavar och ris kan verka artfattiga, men om de kläs av gammal tallskog som här i reservatet, är de ofta fina växtplatser för många mer kräsna marksvampar. Goliatmusseron är en sällsynt svamp som växer i reservatet.

Marksvampen goliatmusseron

Goliatmusseron. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet Tallinsudden är det tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld men utan att anlägga en stenring
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Tänk på att det bland annat inte är tillåtet att skada växt- och djurliv och att allemansrättens regler gäller. Fullständiga föreskrifter finns i reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2018

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet nås från Tjuvholmssundet, som måste korsas med båt. Därifrån går det sedan att följa grus- och sandvägar fram till Tallinsudden, som ligger på den sydvästra delen av Sandön, mot Germandöfjärden. Med en mindre båt går det också att åka till den långgrunda stranden.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss