Natur och hälsa

Naturkontakt är bra för både den fysiska och den psykiska hälsan. Länsstyrelsen arbetar för att naturens och friluftslivets betydelse för hälsa och välmående ska tas tillvara i länet, bland annat genom att erbjuda stöd till kommuner i arbetet med att kartlägga och värdera värdefulla friluftsområden och att ta fram friluftsplaner.

Vaukarundan Arjeplog

Att vistas i naturen får oss att må bättre

Att vara i naturen innebär ofta att vi är fysiskt aktiva, vilket har en lång rad positiva effekter för vår hälsa. Att vistas i gröna miljöer bidrar dessutom till att sänka blodtrycket, minska mängden stresshormoner i blodet och öka vårt allmänna välbefinnande.

Friluftsliv är livsviktigt!

Regelbunden fysisk aktivitet och kontakt med naturen kan medföra en rad positiva effekter för hälsan. Här är några exempel:

 • minskad stress
 • mental återhämtning
 • stärkt kognitiv förmåga
 • förbättrad psykisk hälsa
 • förbättrad koncentration och minne
 • främjar fysisk aktivitet
 • bättre kondition
 • ökad muskelstyrka och förbättrad benhälsa
 • bättre balans och koordination
 • stärkt immunförsvar
 • bättre sömn
 • motverkar depression
 • motverkar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och cancer
 • motverkar för tidig död.

Om friluftslivets hälsoeffekter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan - ladda ner material!

Vardagsnära natur är en viktig resurs för alla människor och ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning samt ökad naturförståelse. Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Skogsstyrelsen och tre länsstyrelser har tillsammans tagit fram ett underlag för att öka kunskapen och förståelsen för hur vardagsnära natur kan bidra till en god och jämlik hälsa samt vad som kan göras – främst i kommunerna.

Underlaget kan användas av tjänstepersoner på kommuner för att föra fram budskapet till beslutsfattare och inspirera till åtgärder.

Tillgången till vardagsnära natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Här är några exempel på hur myndigheter, kommuner och organisationer kan bidra till att öka tillgängligheten till naturen och därmed bidra till en god och jämlik folkhälsa, främja samhällsekonomin och bidra till en hållbar utveckling:

Så kan du bidra till jämlik hälsa

 • Utveckla gröna boende- och närmiljöer som möjliggör och stödjer hälsosamma val.
 • Planera in grönområden och gröna stråk i översiktsplanen och ta hänsyn till dem i detaljplaneringen. Främjande av gång och cykel gynnar hela befolkningen och kan minska ojämlikhet i hälsa.
 • Nåbarheten och tillgängligheten till vardagsnära natur- och kulturlandskap främjas genom bl.a. vägar, leder, cykelvägar och kollektivtrafik samt tillgänglighetsanpassningar. Det som är nödvändigt för någon är bra för många!

Alla behöver närhet till natur

 • Kartlägg kommuninvånarnas avstånd från bostad, skola och arbetsplats till attraktiv vardagsnära natur i förhållande till de viktiga tröskelvärdena 300 meter och 1 hektar.
 • Planera in och säkerställ naturområden i närheten av människors vardag – bostad, skola och arbetsplatser – i översiktsplaner, detaljplaner och i kommunala naturreservat.
 • Kartlägg och värdera naturområden av betydelse för friluftsliv, rekreation och turism som ett underlag för fysisk planering samt för prioritering av åtgärder för friluftsliv. Ta fram friluftsplaner och grönplaner.

Vardagsnaturen behöver vara attraktiv

 • Anpassa och utforma grönområden så att de är attraktiva att besöka, passar olika gruppers behov, möjliggör olika aktiviteter och utgör platser för människor att mötas. Säkra långsiktig förvaltning och kontinuerlig skötsel.
 • Hantera och värdera tillgången till vardagsnära skog i den fysiska planeringen, säkerställ attraktiva vardagsskogar genom kommunens egen skogsförvaltning, i samverkan med privata skogsägare samt genom hållbara metoder för skogsbruk.
 • Informera, informera, informera i många olika sorters kanaler för att nå olika målgrupper så att besökare hittar till naturen, hittar rätt i naturen och gör rätt i naturen.

Barn behöver kontakt med naturen och gröna skolgårdar

 • Säkerställ att det finns tillgång till en kvalitativ grön utemiljö med tillräckligt stor yta på skolgården eller i närheten av den. Planera för att byggandet av nya förskolor och skolor sker i nära anslutning till naturområden. Ta hänsyn till barnperspektivet och involvera barn i samhällsplaneringen.
 • Använd utomhuspedagogik, utomhusklassrum och omgivande natur i skolundervisningen samt kompetensutveckla skolpersonal så att de får goda förutsättningar att bedriva utomhuspedagogik.
 • Stöd och samarbeta med ideella föreningar som arrangerar naturaktiviteter för barn, skola, nya svenskar och andra grupper i samhället.

Hälsoslingor i Norrbotten

Hälsoslingor syftar till att underlätta för den som är ovan att vara ute i naturen, eller kanske är osäker på vad man klarar av, att uppsöka naturen för fysisk aktivitet eller avkoppling. Slingorna finns beskrivna med text, bild och karta.

De har klassificerats utifrån svårighetsgrad baserat på framkomlighet. Graderingen ska bidra till att potentiella besökare i förväg ska kunna bilda sig en uppfattning om hur lätt eller svårt det är att ta sig fram längs stigen eller leden.

Här hittar du informationsmaterial om de hälsoslingor som tagits fram av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Fyra svårighetsgrader

Grön hälsoslinga – fungerar för i stort sett alla

Fungerar för rullstol, rollator, barnvagn och de som går med teknikkäpp. Har ett relativt hårt och slätt ytskikt utan hinder. Området är flackt med endast små höjdskillnader. Ej fysiskt krävande.

Gröna hälsoslingor

Blå hälsoslinga – fungerar för gående

Fungerar för gående som kan lyfta fötterna ordentligt vid till exempel rötter eller stenar, eventuellt med stöd av stavar eller kryckor. Det kan finnas vissa höjdskillnader. Kräver viss uthållighet.

Blå hälsoslingor

Röd hälsoslinga – fungerar för de som går utan problem

Fungerar för personer som går utan hjälpmedel. Underlaget kan vara ojämnt och det kan förekomma större nivåskillnader och långa backar. Kräver viss uthållighet.

Röda hälsoslingor

Svart hälsoslinga – fungerar för spänstiga och naturvana

Fungerar för spänstiga utan nedsatt rörlighet. Underlaget är ojämnt och det kan vara rejäla höjdskillnader. Kräver uthållighet.

Svarta hälsoslingor

Kommunen kan ta fram egna hälsoslingor. Sök på hemsidan för respektive kommun för att hitta eventuella ytterligare hälsoslingor samt andra leder och utflyktsmål i kommunen. En sammanställning av hälsofrämjande aktiviteter på din ort kopplat till FaR® finns i RF-SISU Norrbottens aktivitetskataloger.

Hälsoslingor och FaR®-aktiviteter på din ort på RF-SISU Norrbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Naturaktivitet på recept inom vården

I Norrbottens län kan legitimerad sjukvårdspersonal skriva ut fysisk aktivitet på recept (FaR®) som ett komplement eller alternativ till mediciner och annan behandling. Promenader är en vanligt förekommande aktivitet inom FaR®.

För att patienter som förskrivs FaR® ska kunna ta del av hälsofördelarna både av fysisk aktivitet och naturens läkande kraft har Länsstyrelsen i Norrbottens län i samarbete med Region Norrbotten och flera kommuner i länet tagit fram kartor och informationsmaterial över hälsoslingor i Norrbottens län. Satsningen går under benämningen Naturaktivitet på recept (NaR).

Vägledning för svårighetsgradering av hälsoslingor

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning för svårighetsgradering av promenadslingor och vandringsleder, här kallade hälsoslingor. Vägledningen är i första hand till för den som ska göra en bedömning av framkomligheten på en hälsoslinga som ska användas inom Naturaktivitet på recept (NaR), men den kan med fördel även användas i andra sammanhang där man vill beskriva framkomligheten på en vandringsled eller stig. Den kan också vara ett stöd för den som vill få en djupare förståelse för vad som ligger till grund för graderingen av hälsoslingornas framkomlighet.

Vägledningen innehåller också rekommendationer för vilka anläggningar med mera som bör finnas för att en slinga med en viss svårighetsgrad ska vara fullt tillgänglig. Det kan fungera som ett stöd för den som förvaltar slingan om man vill göra anpassningar för att öka tillgängligheten.

Vägledning för gradering av hälsoslingor lämpliga för fysisk aktivitet på recept Länk till annan webbplats.

Mall för NaR-hälsoslingor

Det finns möjlighet för till exempel en kommun att ta del av och använda mallen och logotypen som använts för hälsoslingorna inom NaR om man vill ta fram fler hälsoslingor. Kontakta Länsstyrelsens friluftslivssamordnare för mer information om du är intresserad.

Vill du veta mer om natur och hälsa?

Vill du veta mer om natur och hälsa, om betydelsen av vardagsnära natur eller hur man kan arbeta med natur och friluftsliv i fysisk planeringen? Kontakta Länsstyrelsens friluftslivssamordnare för mer information.

Kontakt

Victoria Bystedt

Friluftslivssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss