Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Natur och hälsa

Naturkontakt främjar både den fysiska och den psykiska hälsan. Länsstyrelsen arbetar för att naturens och friluftslivets betydelse för hälsa och välmående ska tas tillvara i länet, bland annat genom att erbjuda stöd till kommuner i arbetet med att kartlägga och värdera värdefulla friluftsområden och att ta fram friluftsplaner. Nu finns också ett informationsmaterial om hälsoslingor som ska bidra till att fler kan ta sig ut i naturen.

Vaukarundan Arjeplog

Att vistas i naturen får oss att må bättre

Att vara i naturen innebär ofta att vi är fysiskt aktiva, vilket har en lång rad positiva effekter för vår hälsa. Att vistas i gröna miljöer bidrar dessutom till att sänka blodtrycket, minska mängden stresshormoner i blodet och öka vårt allmänna välbefinnande.

Bra för din hälsa

Regelbunden fysisk aktivitet och kontakt med naturen kan medföra en rad positiva effekter för hälsan. Här är några exempel:

 • minskad stress
 • mental återhämtning
 • stärkt kognitiv förmåga
 • förbättrad psykisk hälsa
 • förbättrad koncentration och minne
 • främjar fysisk aktivitet
 • bättre kondition
 • ökad muskelstyrka och förbättrad benhälsa
 • bättre balans och koordination
 • stärkt immunförsvar
 • bättre sömn
 • motverkar depression
 • motverkar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och cancer
 • motverkar för tidig död.

Om friluftslivets hälsoeffekter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stödmaterial för att främja tillgången till vardagsnära natur

Vardagsnära natur är en viktig resurs för alla människor och ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning samt ökad naturförståelse. Länsstyrelsen stöttar kommuner och andra aktörer i arbetet med att främja tillgången till vardagsnära natur.

Tillgången till vardagsnära natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Här är några exempel på hur myndigheter, kommuner och organisationer kan bidra till att öka tillgängligheten till naturen och därmed bidra till en god och jämlik hälsa:

 • Planera in och säkerställ naturområden i närheten av människors vardag – bostad, skola och arbetsplatser.
 • Säkerställ goda förutsättningar för lek och sociala aktiviteter i de vardagsnära naturområdena.
 • Anpassa och utforma grönområden så att de passar olika grupper av besökare, möjliggör olika aktiviteter och utgör platser för människor att mötas.
 • Utveckla kvalitén i befintliga naturområden så att de är attraktiva att besöka.
 • Utveckla och tillgängliggör information om naturområden, i många olika sorters kanaler, som underlättar för människor att hitta till naturen, hitta rätt i naturen och göra rätt i naturen.
 • Främja naturaktiviteter som erbjuder social gemenskap i naturen och bidrar till att öka intresset för natur och utevistelse för olika målgrupper.

Hälsoslingor

Hälsoslingor syftar till att underlätta för den som är ovan att vara ute i naturen, eller kanske är osäker på vad man klarar av, att uppsöka naturen för fysisk aktivitet eller avkoppling. Slingorna finns beskrivna med text, bild och karta. De har klassificerats utifrån svårighetsgrad baserat på framkomlighet. Graderingen ska bidra till att potentiella besökare i förväg ska kunna bilda sig en uppfattning om hur lätt eller svårt det är att ta sig fram längs stigen eller leden.

Här hittar du informationsmaterial om de hälsoslingor som tagits fram av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Fyra svårighetsgrader

Grön hälsoslinga – fungerar för i stort sett alla

Fungerar för rullstol, rollator, barnvagn och de som går med teknikkäpp. Har ett relativt hårt och slätt ytskikt utan hinder. Området är flackt med endast små höjdskillnader. Ej fysiskt krävande.

Gröna hälsoslingor

Blå hälsoslinga – fungerar för gående

Fungerar för gående som kan lyfta fötterna ordentligt vid till exempel rötter eller stenar, eventuellt med stöd av stavar eller kryckor. Det kan finnas vissa höjdskillnader. Kräver viss uthållighet.

Blå hälsoslingor

Röd hälsoslinga – fungerar för de som går utan problem

Fungerar för personer som går utan hjälpmedel. Underlaget kan vara ojämnt och det kan förekomma större nivåskillnader och långa backar. Kräver viss uthållighet.

Röda hälsoslingor

Svart hälsoslinga – fungerar för spänstiga och naturvana

Fungerar för spänstiga utan nedsatt rörlighet. Underlaget är ojämnt och det kan vara rejäla höjdskillnader. Kräver uthållighet.

Svarta hälsoslingor

Kommunen kan ta fram egna hälsoslingor. Sök på hemsidan för respektive kommun för att hitta eventuella ytterligare hälsoslingor samt andra leder och utflyktsmål i kommunen. En sammanställning av hälsofrämjande aktiviteter på din ort kopplat till FaR® finns i RF-SISU Norrbottens aktivitetskataloger.

Hälsoslingor och FaR®-aktiviteter på din ort på RF-SISU Norrbottens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturaktivitet på recept inom vården

I Norrbottens län kan legitimerad sjukvårdspersonal skriva ut fysisk aktivitet på recept (FaR®) som ett komplement eller alternativ till mediciner och annan behandling. Promenader är en vanligt förekommande aktivitet inom FaR®.

För att patienter som förskrivs FaR® ska kunna ta del av hälsofördelarna både av fysisk aktivitet och naturens läkande kraft har Länsstyrelsen i Norrbottens län i samarbete med Region Norrbotten och flera kommuner i länet tagit fram kartor och informationsmaterial över hälsoslingor i Norrbottens län. Satsningen går under benämningen Naturaktivitet på recept (NaR).

Hos RF-SISU Norrbotten hittar du aktivitetskataloger som visar utbudet av FaR®-aktiviteter i din kommun. Där kommer du även att kunna hitta information om hälsoslingor inom konceptet Naturaktivitet på recept. Vårdpersonal inom Region Norrbotten som förskriver promenader inom FaR® kan hänvisa sina patienter till hälsoslingorna.

Utbud av fysiska aktiviteter på recept (FaR) på RF-SISU Norrbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Fysiska aktiviteter på recept och naturaktiviteter på recept (FaR och NaR) på Region Norrbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledning för svårighetsgradering av hälsoslingor

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning för svårighetsgradering av promenadslingor och vandringsleder, här kallade hälsoslingor. Vägledningen är i första hand till för den som ska göra en bedömning av framkomligheten på en hälsoslinga som ska användas inom Naturaktivitet på recept (NaR), men den kan med fördel även användas i andra sammanhang där man vill beskriva framkomligheten på en vandringsled eller stig. Den kan också vara ett stöd för den som vill få en djupare förståelse för vad som ligger till grund för graderingen av hälsoslingornas framkomlighet.

Vägledningen innehåller också rekommendationer för vilka anläggningar med mera som bör finnas för att en slinga med en viss svårighetsgrad ska vara fullt tillgänglig. Det kan fungera som ett stöd för den som förvaltar slingan om man vill göra anpassningar för att öka tillgängligheten.

Vägledning för gradering av hälsoslingor lämpliga för fysisk aktivitet på recept Länk till annan webbplats.

Mall för NaR-hälsoslingor

Det finns möjlighet för till exempel en kommun att ta del av och använda mallen och logotypen som använts för hälsoslingorna inom NaR om man vill ta fram fler hälsoslingor. Kontakta Länsstyrelsens friluftslivssamordnare för mer information om du är intresserad.

Vill du veta mer om natur och hälsa?

Vill du veta mer om natur och hälsa, om betydelsen av vardagsnära natur eller hur man kan arbeta med natur och friluftsliv i fysisk planeringen? Kontakta Länsstyrelsens friluftslivssamordnare för mer information.

Kontakt

Victoria Bystedt

Friluftslivssamordnare