Åträsket domänreservat

Naturreservatet är lättillgängligt och består till största delen av öppen tallhed som det är trevligt att vandra i. I reservatet finns på ett par ställen kulturlämningar i form av kvarlämnade tjärstubbsupplag.

Skog

Gammelskog i naturreservatet Åträsket domänreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen i Åträsket har brunnit flera gånger, och spår efter detta syns på en del av träden. Här finns mest tallskog men gran och björk förekommer också. Det är ont om gamla träd i området eftersom de äldsta tallarna har huggits och förts bort.

Större delen av reservatet består av tallhed. I den västra delen ligger ett par mindre myrar omgivna av sumpskog. Kring myren vid den västra reservatskanten finns en frodig blandskog med tall, gran och björk. På marken växer rikligt med ekbräken, skogsnäva och mossviol. Även de fuktigare delarna av reservatet tycks ha varit utsatta för bränder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 1959 domänreservat, 1997 naturreservat.

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark