Urstjärnbäcken

Sluttning där det rinner en bäck genom en granskog

En av de frodiga granskogar som finns i reservatet. Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten

Myrar, skogklädda kärr, sumpskog med torrare skogsholmar och åsar - så kan naturreservatet Urstjärnbäcken beskrivas. En mosaik av vått och torrt, där många speciella växtarter hittar sin växtplats.

Artrik

Området är ett vattenland, där sjöar, tjärnar och småbäckar avvattnas genom Urstjärnbäcken. Den gamla skogen har i stort klarat sig undan större avverkningar. Därför är den rik på gamla träd med hackspetthål. Spillkråka, tretåig hackspett och större hackspett förser även ugglorna med bohål. Vintertid, syns utterns spår längs bäcken.  

I söder finns magra myrmarker och sumpskogar med kortvuxna granar. På granarna finns hotade svampar och lavar. I norr är sumpskogarna frodigare, rika på växter som lappranunkel, sjöfräken och många olika arter av starr. Här finns också fjällskråp som blommar i rosa på våren.

Kring bäcken växer en blandskog av gran och björk. Växtligheten är rik med gräs, ormbunkar och höga örter som brudborste, älgört och skogsnäva. Tibastbuskarna blommar i maj på bar kvist med sina rosa blommor. Längs bäcken har bönder i gamla tider haft slåtter.  

Spår efter brand

På de torra åsarna med tallskog finns många spår efter skogsbränder. I 200-åriga tallar finns ofta brandljud, sår i barken som trädet långsamt läker genom att valla över ny ved. På gamla brandfält finns högresta aspar och sälgar.

Gammelskog med nysnö

Skogsområde i Urstjärnbäcken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Våtmarken har restaurerats i reservatet

Innan reservatet bildades hade människor under 1900-talet grävt diken i en blöt del av skogen, för att leda bort vatten och öka skogens tillväxt. Länsstyrelsen har restaurerat området genom att ta bort och plugga igen dikena så att det blev en naturlig sumpskog igen. Restaureringen har gynnat den biologiska mångfalden och gjort att olika fiskarters lekbottnar i kringliggande vattendrag inte slammar igen längre.

Restaurering av våtmarker

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2004, revidering och utvidgning 2019

Storlek: 12 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8 kilometer sydväst om Harads. Väster om byn Urstjärn går en skogsbilväg söderut som passerar reservatet. En parkeringsplats finns längs vägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss