Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stormyran

En sjö och en bäck omgiven av stora myrar.

Stormyran, med Lillbergsträsket och Lillbergsån i förgrunden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Stormyrans naturreservat är ett vidsträckt myrområde kring några bäckar. Här finns en mosaik av olika myrtyper, sumpskogar och tjärnar.

Stora ytor är strängmyrar, en typisk myr typ för Norrbotten med torra strängar omväxlande med blöta flarkar. Längs vattendragen finns frodiga tallkärr, riktiga urskogar.

Stormyran vilar på granit och är därför fattig på kalkkrävande arter. De växtarter som lever här är alla typiska för kalkfattiga våtmarker. Myrarna uppvisar ändå en stor variation med alltifrån öppna strängmyrar, videsnår och mader längs bäckar till frodig vattenvegetation i sjöar och tjärnar. Myrens storlek och mångfald av biotoper ger goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Här finns Norrbottens rikaste kända förekomst av den sällsynta skalbaggen bred gulbrämad dykare.

De vårliga översvämningarna längs med Spadnovarebäcken skapar intressanta vegetationsstrukturer och under våren ses ett stort antal fågelarter som rastar i området. Det rika fågellivet gör också att ett stort antal rovfågelsarter uppträder i anslutning till myren. Stormyran är en rik fågelmyr där sångsvanar, tranor och sädgäss häckar tillsammans med gluttsnäppa och andra vadarfåglar. Storspovens flöjtande blandas med sävsångarens improvisationer.

På de öppna myrmarkerna samlas brushanarna för sina danslekar. På myrarna skördade nybyggarna myrhö till vinterfoder åt kreaturen. I reservatet står hässjestänger, en slåtterkoja och lador kvar som minne av myrslåttern som pågick till mitten av 1900‑talet. I området finns även spår efter gamla tiders tillverkning av kol och tjära. Längs myrkanter finns gott om härdar och andra lämningar efter samernas nyttjande av markerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden/Jokkmokk

Bildat år: 2003

Storlek: 19,9 kvadratkilometer, varav 80 procent är myrmark.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer nordväst om Vidsel. Från väg 374 vid Vidsel ta norrut mot Bodträskfors. En skogsbilväg leder nästan fram till Lillbergsträsket i reservatet. Skogsbilvägar kring Spadnovare tar dig också nära reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss