Tjuorvumkåbbå

Naturskog med löv- och barrträd

Tjuorvumkåbbå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogarna i reservatet är mycket påverkad av tidigare bränder och det har skapat en mosaik av olika skogsmiljöer.

Naturreservatet består av delar av berget Tjuorvumkåbbå, vars topp når cirka 418 meter över havet. Spikälven rinner genom områdets norra del, det finns en isälvsavlagring utmed älven.  

Skogens dynamik

I en naturskog som denna har det brunnit flera gånger. Det är en naturlig del av skogarnas ekologi. Bränderna skapar en dynamik i skogen och öppnar upp för fler nischer som olika arter har anpassat sig till.

I vissa delar av området var branden mycket intensiv vilket resulterade i att en stor del av den gamla skogen dog. Här har lövrika barrblandskogar vuxit upp efter branden. I andra delar av området var branden mindre våldsam och en större del av träden överlevde. Här är därför skogen äldre och man kan se brandskador i stammarna på både gran, tall och björk.  

Närmast toppen av Tjuorvumkåbbå växer en gles granskog med en hel del vårtbjörk. Skogen är mager och kraftigt påverkat av höjdläget, med gott om toppbrutna träd och bukettbjörkar.

Bäck och myrmark i öster

Den östra delen av naturreservatet utgörs av en skogs-myrmosaik. Här är skogen äldre och det finns gott om död ved av framför allt gran och björk. Längs med skogsbäcken är växtligheten frodig under sommaren och granarna och björkarna är högresta och ståtliga.

I området är det inte ovanligt att se de vedlevande svamparna rosenticka och ullticka växandes på grova granlågor. Man kan också se hål som hackats i långa rader på en del stammar. Det är spåren efter den tretåiga hackspetten som har letat efter insekter innanför barken.   

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2011

Storlek: 4,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från Pålkem kör österut mot Vuottas. Efter cirka tre kilometer sväng mot nordväst och följ den vägen i cirka en mil för att sedan se en väg som går in till vänster. Länsstyrelsen känner inte till om den sista biten är farbar med bil men från den vägen är det några kilometer att gå upp på berget Tjuorvumkåbbå.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss