Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bågevárre

Reservatet är omväxlande med sina många olika småbiotoper som raviner, lodytor och mindre rasbranter liksom blockrika hällmarker och små fläckar med sumpskog. Från platån på norra sidan av berget är utsikten milsvid upp efter älvdalen mot Jokkmokk.

skog vid sjö

Bågevárre. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Bågevárre (Påkevare) är en brant bergskulle invid Lilla Luleälven, söder om Letsi kraftstation, cirka 25 kilometer nedströms från Jokkmokk. Bergstoppen ligger 382 meter över havet och uppe på berget vilar endast ett tunt lager av morän eller ibland rena hällmarker.

Det mest iögonfallande i reservatet är den stora mängden gammeltallar, ofta med platta kronor med krumma grenar och pansarbark. Dessa gamla tallar kan ha en ålder på 400 år eller mer! I övrigt ligger medelåldern på cirka 250-300 år. Skogen är typisk för Lule älvdal med sina slanka, långsamt växande träd och tallarna är karakteristiskt finkvistiga med smäckra kronor. Trots den höga åldern har de gamla träden sällan en brösthöjdsdiameter över 30 centimeter. De äldsta träden är något grövre men inte heller de är påfallande grova, utan de utmärker sig mer genom sina kraftigt plattade kronor.  

Här och där finns det gott om död ved i olika stadier av nedbrytning. Den är viktigt för många arter som lever i skogen. På de liggande så kallade trädlågorna finns bland annat ovanliga vedsvampar som fläckporing, lappticka och ostticka. Alla är rödlistade arter som är beroende av att det finns en god kontinuitet av döda träd i skogen. På levande, gamla sälgar i området kan man hitta den sällsynta men väldoftande vedsvampen doftticka, även kallad nordlig anisticka. 

Bland tallskogen finns inslag av fuktigare stråk med lövrik granskog där det finns gott om gammal asp och sälg. Gamla lövträd är generellt en bristvara i dagens landskap och i Bågevárre kan man finna flertalet ovanliga lavarter på asparna. Några av de mer ovanliga arterna som finns här är rosettgelélav och liten aspgelélav. Två rödlistade lavarter som ställer höga krav på bland annat mikroklimatet och som är beroende av god tillgång på gamla aspar. På gran har också den sällsynta arten liten sotlav påträffats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp en mindre eld med löst liggande kvistar eller grenar
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2013

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län