Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rokliden

Rokån

Rokån omgiven av sandnipor och skogsmark. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Rokliden är ett vackert naturområde där den slingrande Rokån omsluts av urskogslika barrskogar och små våtmarker.

Reservatet Rokliden präglas av den slingrande Rokån med sina sandnipor. Berggrunden består till största delen av sedimentära bergarter som sandsten, gråvacka och lerskiffer. Området är lättillgängligt och inbjuder till friluftsliv. Inne i reservatet finns informationsskyltar och en grillplats.

Spår efter skyfall

En del av området runt Rokån påverkades mycket kraftigt av ett skyfall i slutet på 1990-talet. Den 28 juli 1997 hade Fagerheden, strax intill reservatet, den största dygnsnederbörden som någonsin uppmätts vid en SMHI-station: 198 mm. Ån svämmade över sina breddar och stora ras skedde i niporna. Många träd sköljdes med i den kraftiga vattenströmmen. Även i andra delar av skogen syns tydliga spår efter skyfallet, bl.a. har stora mängder sand och grus spolats ut i skogen via ett dike.

Rika gammelskogar

I sluttningen söder om ån växer en frodig granskog. Markvattnet är rörligt vilket gör att skogen är produktiv. De äldsta träden är 200-300 år gamla. På norra sidan av ån finns en tallhed där träden står glest på en matta av lavar och ris. I den bitvis mycket branta sluttningen ner mot ån växer en blandskog med tall och gran.

I skogarna finns en hel del stående och nedfallna döda träd, vilket bidrar till att många ovanliga arter trivs här. Här finns vedsvampar som t.ex. ostticka, rosenticka och ullticka. Rikligt med hänglavar pryder träden i de mer öppna partierna söder om ån och vid några av myrarna i norr. I Roklidens skogar finns också tretåig hackspett och spillkråka.

Slåtterängar och dammänge

Kring ån finns flera våtmarker som tidigare har använts som slåtterängar. Längst i väster finns ett gammalt dammänge, det går fortfarande att se spår efter dammen i ån.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • elda på anvisad plats. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Rokliden ligger cirka 12 kilometer väster om Roknäs längs väg 373. Vid Fagerheden finns en skogsbilväg som leder in i reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss