Stråkanäsberget

Rosling

Rosling blommar i juni-juli i Stråkanäsberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I det lilla naturreservatet Stråkanäsberget finns en rik flora. Förutom att det är skyddat som naturreservat ingår området även i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000.

Stråkanäsberget sträcker sig i västöstlig riktning genom reservatet med en blygsam höjd av 65 meter över havet. Det som karakteriserar skogarna är just den höga produktiviteten och det stora inslaget av grova aspar och andra lövträd på bergets flacka sluttningar. Inom reservatet finns även hällmarkstallskogar, öppna myrar liksom sumpskogar med gran och tall.   

Områdets lövrikedom har sitt ursprung i en brand som drog över området för mer än hundra år sedan. Branden i kombination med rika markförhållanden skapade ett stort uppslag av björk, asp och sälg. Skogen inom området har plockhuggits men har inte brukats med rationella metoder, vilket gör att den har behållit värdefulla naturskogskvaliteter. Då skogen dessutom är mycket bördig kommer sannolikt de skogliga naturvärdena snabbt att öka när den nu lämnas för fri utveckling. Då skogen sluter sig och börjar självgallra skapas en luckig, olikåldrig skog med mer naturlig karaktär som både kan vara intressant för besökaren och ge förutsättningar för en än större artrikedom.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2012

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer sydväst om Kalix vid sjön Norra Renträsket. Till reservatet kommer man lämpligast norrifrån genom att svänga av från E4:an cirka 4 kilometer innan Kalix vid Stråkanäs. Efter att du har svängt av är det cirka 3 kilometer till reservatet. Efter de sista gårdarna och fram till reservatet är det en grusväg som förvaltas av en vägförening. Vägen avslutas i en vändskiva.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss