Kuusivaara

Flygbild över myrområde

Kuusivaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kuusivaara är ett stort, orört barrskogsområde med gott om värdefulla lövträd. Reservatet består av fyra skogsklädda berg med omgivande myrar och sumpskogar.

För 150-200 år sen inträffade flera större skogsbränder här. Bränderna har gjort att det idag finns ovanligt gott om asp och andra lövträd i skogen. Det gör området till en värdefull tillflyktsort för många arter som är beroende av dessa idag så sällsynta livsmiljöer.

Reservatet innefattar de fyra skogsklädda bergen Kuusivaara, Ahmarova, Airivaara och Puistisvaara samt omgivande myrar och sumpskogar. Gran är det vanligaste trädslaget i reservatet. I bergssluttningarna växer det granskog med stora inslag av lövträd. Stora arealer skog har en stark urskogsprägel med mycket liten påverkan från skogsbruk.  

Den norra delen av reservatet består av en mosaik av sumpskog och myrmarker. Längst i nordöst ligger berget Puistisvaara, klätt i barrskog med gott om lövträd och brandskadade gamla träd. Centralt i reservatet ligger Kuusivaara, det största berget. Det täcks av granskog med många äldre björkar och grova aspar och en hel del död ved. Graden av mänsklig påverkan i skogen är mycket låg.

Sydväst om Kuusivaara ligger det lilla berget Ahmavaara, som i de nordvästra delarna stoltserar med extremt mycket liggande död ved. I övrigt påminner skogen om den i Kuusivaaras sluttningar. I bergets södra delar finns flera mindre blocksänkor mellan sluttningens åsryggar.

Längst söderut ligger Airivaara, även här är skogen en lövrik barrskog. Terrängen är generellt blockig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Pajala/Övertorneå

Bildat år: 1997, utvidgades 2010

Storlek: 21,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kuusivaara ligger cirka 2 mil väster om Svanstein. Från Rantajärvi nordväst om Svanstein går en väg mot sydväst, med en avtagsväg strax efter Ylinenjärvi som korsar reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss