Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Toriskielisenjänkkä

Bilden visar en flygbild med myrmosaik, vatten och berg lång borta.

En vacker mosaik av skog och myr med sjön Njiehtsakjávrre i fjärran. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Bara några kilometer från Gällivare tätort ligger Toriskielisenjänkkä. Man skulle kunna tro att en jätte för länge sedan gått fram längs de vidsträckta myrarna och slängt ut öar av skog omkring sig och skapat den vackra mosaik av våtmarker och skog som finns här idag. Området är rikt på arter och kan besökas året om, varför inte om vårvintern då myrarna är täckta med skare som passar för en skidtur.

Bilden visar en randig myr med flarkar och strängar som kallas stängflarkmyr. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ett typiskt randigt strängflarkkärr som utgör en stor del av området. De kännetecknas av de ränder som även kallas strängar som är en tydlig del av landskapsbilden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

En mosaik av naturskog och myr

Toriskielisenjänkkä möter direkt i väster naturreservatet Stubba och tillsammans utgör de ett stort sammanhängande våtmarksområde med höga naturvärden. Den komplexa struktur av myr och skog som kännetecknar området kan närmast liknas vid en mosaik. Skogarna med högst naturvärden finns på de många myrholmarna i området. De varierar från ren granskog till torrare tallskogsholmar och här blev de flesta träden till mellan sent 1500-tal och 1700-tal.

Karakteristiska myrar

Myrarna i området består till stor del av så kallade strängflarkkärr. Uppifrån luften ser myren randig ut med gulgröna strängar med växtlighet som delar av de blåa vattensamlingarna som kallas flarkar. Strängflarkkärren är skyddade genom Natura 2000, habitatdirektivet.

Orörd natur - viktig för hotade arter

Skogar som lämnats ifred av människans avverkningar är få, men i det här reservatet finns mycket få synliga spår efter tidigare avverkningar. De träd som har dött i området finns till största del kvar, antingen som stående eller liggande död ved. Död ved är av stor betydelse för hela den skogliga miljön och otroligt viktig för många hotade arter. Rosenticka, lappticka, harticka och ullticka är svampar som frodas i död ved och som hittats i området. Hålträd kan också utgöra boplatser för många fåglar.

Helikopterbild
som visar ån Torisjoki, som flödar mellan sjöarna Njiehtsakjávrre och
Doaresluoppal. Dessa är del av det värdefulla Torne och Kalix älvsystem.

Torisjoki är ån som flödar fram mellan sjöarna Njiehtsakjávrre och Doaresluoppal. De är en del av de värdefulla Torne och Kalix älvsystem. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2023

Storlek: 3,67 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger några kilometer väster om Dundret. Lämpligaste tillfartsvägen från Gällivare är österifrån via E45 Porjusvägen. I höjd med reservatet följer därefter en enskild väg med vägbom. Denna går genom områdets södra del till naturreservatet Stubbas gräns.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss