Ahmasaajo

På berget Ahmasaajo växer en orörd, brandpräglad barrskog. Tillsammans med ett myrområde bildar den en fristad för många arter som är trängda i ett annars kraftigt påverkat landskap. 

Skog med hackspettspår i träden

I flera av träden i Ahmasaajo finns det spår av hackspettar som har hackat efter insekter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gammal skog påverkad av brand

Skogen uppe på berget är över 150 år och är påverkad av att det tidigare har brunnit i området. Detta kan du se genom den mer än normala mängden lövträd som finns här. Här och var finns även gamla tallar som överlevt minst en brand. Spåren efter branden syns överallt i området i form av kolade stubbar och träd med brandljud, något som kan vara roligt att hålla utkik efter.  

Myrområde och granskog

Nedanför berget i reservatets norra delar finns ett myrområde och här växer en gammal granskog. Många av träden är klädda med hänglav och på marken ligger multnande granar. En mindre bäck korsar myren och rinner genom partier av sumpskog. I östra delen av reservatet finns en gammal granskogsrest med spår efter äldre tiders virkesuttag.  

Sällsynta arter

I reservatet har det bland annat hittats de sällsynta arterna gränsticka och rosenticka. Båda arterna visar att skogen är opåverkad, något som är ovanligt i landskapet. Tretåig hackspett vistas även i området och spåren efter denna krabat märks av på granar som har blivit delvis avbarkade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark