Tuohilehot

gammelskog

Tuohilehot. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet ligger i ett ganska flackt landskap och består av olika skogstyper. Variationen av skogstyper i reservatet skapar livsmiljöer för flera olika svampar, växter och djur.                        

Artrik, urskogslik natur

Tuohilehot består till största delen av urskogslik gran- och barrblandskog som är ganska lövrikt med björk, sälg och asp. Skogen är på sina håll tät av stammar, flerskiktad och självgallrande. Andra delar av reservatet består av lövrik sumpskog blandat med värdefulla våtmarker. Rännilar, kallkällor och dråg finns här insprängda i den fuktiga skogsmarken.  

Trolldruvor och dofttickor

Spår efter en skogsbrand kan urskiljas i form av gamla sotade stubbar som sticker upp ur mossan och på brandsår, så kallade brandljud, på enstaka träd. I hela reservatet finns det rikligt med död ved av lövträd i olika åldrar. Det finns även död ved av grova granar beväxta av flera hotade vedsvampar. Andra anmärkningsvärda arter i Tuohilehot är exempelvis örten röd trolldruva och den karaktäristiskt anisdoftande dofttickan som kan hittas på gamla sälgar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet Tuohilehot ligger cirka 10 kilometer öster om Männikkö, cirka 1 kilometer söder om berget Jukkasvaara. Längs väg 867, cirka 15 kilometer nordväst om Tärendö och 3 kilometer öster om Männikkö, sväng av österut på en skogsbilväg som man följer cirka 8 kilometer fram till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss