Kolkonlaki

Bäck i skog

Kolkonlaki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet är relativt litet men speciellt med sina block- och hällrika marker och gamla skogar.

Landskapet

Reservatet består av en del av berget Kolkonlakis blockrika sluttning ner mot den smala sjön Vassikajärvet. I området finns en större gammal isälvsränna som utgör hela dalgången tillsammans med sjön. Isälvsrännan sammanfaller med en förkastning, som innebär en förskjutning i berggrunden, och de har tillsammans bildat dalgången som den ser ut idag.  

I västra delen rinner en delvis underjordisk bäck i isälvsrännan och den är omgiven av mycket frodig och lövrik granskog. Längs bäcken står grova gammelgranar, högstubbar samt lågor, liggande död ved, i olika grader av nedbrytning. På de grova lågorna växer flera vedsvampar som hör gammelskogen till, exempelvis gränsticka  och rosenticka. På granarna ses även spår efter tretåig hackspett, den hackspettsart som kanske tydligast är knuten till gamla naturskogsmiljöer.  

Blockrik

De övriga delarna är marken väldigt blockig och på vissa ställen är det ren hällmark. Där finns det främst gammal tallskog och en ovanligt stor rikedom av död grov ved. Laterittickan är ett exempel på en sällsynt vedsvamp som växer på tallågorna i området. Den föredrar grova tallar som stått avbarkade och döda i flera år innan den faller. Det finns även gott om tallar som har överlevt två och i vissa fall tre bränder!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp en mindre eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2013

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 2 mil nordost om Kangos och det finns ingen underhållen väg som leder fram till området. Det går att nå reservatet genom att köra på den östra sidan av Lainioälven från Kangos och norr mot Hukanmaa. Precis innan Hukanmaa svänger man av österut och följer skogsbilvägen till reservatet. De sista sex kilometerna är vägen i dåligt skick.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss