Gierisoajvve

Som besökare känner man sig ung och ganska liten bredvid de gamla granarna i reservatet.

Som besökare känner man sig ung och ganska liten bredvid de gamla granarna i reservatet.

I Gällivare kommuns södra del möter Solälvens vatten Livasälven. Föreningen mellan de två vattendragen utgör sydspetsen på det vackra och spännande naturreservatet Gierisoajvve. De omväxlande och ofta trolska skogarna är hem åt både vanliga och ovanliga arter. Reservatet ligger i väglöst land och saknar leder och anläggningar.

Följ med till gammelskogen

Skogen i Gierisoajvve är omväxlande. Här finns allt ifrån lättvandrade tallhedar till täta och lövrika blandskogar där lövträd och barrträd växer om vartannat. De våta och frodiga sumpskogarna är allt annat är myggfria under sommarmånaderna men de har höga värden och hyser gammal skog och kräsna arter. I reservatet växer trolsk gammal granurskog med grova granar. Området är mycket frodigt och skogen är i partier ovanligt högvuxen för att vara i Norrbotten.

Människans spår

Större delen av området är påverkat av äldre dimensionsavverkningar från längre tillbaka i tiden. Man avverkade träd av en viss höjd eller diameter. Trots detta har skogen kvar flera av urskogens typiska element och strukturer. Här finns till exempel träd i olika åldrar, allt mellan ettåriga plantor till gamla krokiga jättefuror och gammelgranar draperade i hänglav. Det finns även gott om stående och liggande döda trädstammar vilket sällan finns i några mängder i mer brukade skogar.

Den spektakulära koralltaggsvampen går att finna i naturreservatet Gierisoajvve där den växer på lågor av gamla lövträd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den spektakulära koralltaggsvampen går att finna i naturreservatet Gierisoajvve där den växer på lågor av gamla lövträd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Exotiska svampar och hotade arter

Likt många skogar i Norrbotten har skogsbrand präglat skogarna i Gierisoajvve. Kan du känna igen en skog som brunnit? I det här reservatet kan du leta efter brandskadade träd med sotade stammar eller brandljud som är en form av ärr som bildas i stammen. Även så kallade lövbrännor finns på flera håll i reservatet. En lövbränna är till övervägande del lövskog som kommit upp till följd av att en brand dödat den tidigare skogen. Skogar som brunnit är ofta artrika genom de unika livsmiljöer som branden skapar.

Den spektakulära svampen koralltaggsvamp trivs bland annat i gamla lövbrännor då den växer på döda, liggande lövträd. I Gierisoajvves variationsrika skogar trivs flera sällsynta och hotade urskogsarter som till exempel lappticka, rosenticka, ullticka och doftticka.

Bilden visar en silvrig gammal trädstam som fallit till marken och koloniserats av den orangea lapptickan.

Den orangefärgade lapptickan växer på gamla grova träd som dött och fallit till marken. De här träden blir sällan kvar i skogar som brukats i större omfattning. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I väglöst land


Det finns ingen väg som leder fram till reservatsgränsen och inom reservatet finns varken markerade stigar eller några anläggningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2022

Storlek: 4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 25 km nordost om Pålkem. Reservatet ligger i väglöst land men nås lättast från vändplanen nordväst om naturreservatet. Lämpligaste tillfartsvägen från allmän väg 815 (Vuottas mot Nattavaara) är via enskild skogsbilväg mot Björkberget som viker av från väg 815 cirka 9 km nordväst om Vuottas. Skogsbilvägen delar sig ett antal gånger men ta sikte på vägen som leder mot berget Gierisoajvve.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss