Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björnbergen

Björnbergen utgörs av ett större, platåliknande skogsberg med flera små toppar. De flacka övre delarna till trots är topografin dramatisk och i östra och nordöstra delen av området störtar berget brant ner i ett så kallat flygg mot Råneälven som rinner cirka en dryg kilometer från foten av berget.

Barrskog

Björnbergen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Björnbergen är ett mycket varierat område med en mångfald av skogstyper och småbiotoper, såsom lövbrännor, brandpräglad tallskog, hällmarksskog, granurskog i sen succession, sumpskogar och örtrika dråg, bäckar, järnockrakällor, blockmarker och branter. Inslag av små myrar finns i anslutning till tjärnarna.   

Det finns gott om torrträd, högstubbar och lågor av framförallt gran och lövträd i Björnbergen. I delar av området finns också gott om lågor och högstubbar av tall, dels gamla, grova rotvältor och dels efter snöbrott av klenare träd. Det finns mycket stående död ved i form av torrträd och högstubbar av både löv- och barrträd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2007

Storlek: 3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark