Bratt-Gallaberget

Lövskog i förgrunden och en bergbrant i bakgrunden

Ett av naturreservatets fyra berg. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Beslutet om bildande av naturreservatet Bratt-Gallaberget är överklagat. Vid en överklagan gäller C-föreskrifterna under tiden regeringen handlägger ärendet. Föreskrifterna finns i reservatsbeslutet. För mer information, kontakta reservatshandläggare via e-post:

Omradesskydd.norrbotten@lansstyrelsen.se

Bratt-Gallaberget är ett av de allra artrikaste skogsområdena i Norrbotten med en otrolig mångfald av bland annat skalbaggsarter och marksvampar. Naturreservatet ligger i ett mycket kuperat skogslandskap som bjuder på fina upplevelser för vandrare som uppskattar utmanande terräng.

Toppar och stenblock

För den gillar att bestiga höjder och som kan orientera sig i naturen utan stigar och skyltar finns det hela fyra skogsberg att välja på: Bratt-Gallaberget, Lill-Gallaberget, Gallaberget och Kvarnberget. Bitvis kan det vara en krävande vandring som går upp och nedför branter samt över blockrika partier.

Sommartid kan besökare njuta av den örtrika floran och grönskande lummiga lövskogar. Under svampsäsongen är området också värt ett besök, och då bjuder lövträden också på vackra höstfärger.

Många sorters skog

I det kuperade landskapet ryms många olika skogsmiljöer. På torr och blockig mark växer ljus och luftig gammal tallskog och marken är klädd med renlav, mossa och bärris. I sluttningar och sänkor växer imponerande högvuxen granskog tillsammans med ormbunkar och örter.

På andra håll är skogen tät och lummig av björk och asp, ibland också sälg och rönn. Nästan all skog i naturreservatet är gammal och det finns gott om gamla tallar och granar, grova lövträd och olika sorters döda träd.

Aspskog

I aspskogen trivs många fåglar och insekter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Grönsten ger marken näring

Reservatet ligger i en trakt där berggrunden innehåller bergarter som populärt brukas kallas grönsten. Grönstenar vittrar ganska lätt och frigör ämnen som är gynnsamma för markens bördighet. Det ger förutsättningar för en speciell och rik svampflora, örtrik markväxtlighet samt högvuxna träd.

Högvuxna ormbunkar i förgrunden. I mitten en person som delvis göms av växterna. I bakgrunden granar.

Granarna blir höga och ormbunkarna frodas på den bördiga marken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ung skog blir framtidens lövnaturskog

I östra delen av naturreservatet finns några hyggen och ungskogar. De ska skötas så att det kan växa upp ny skog med mycket lövträd. På så sätt ökar möjligheterna för arter som är beroende av lövträd som livsmiljö. Ett sätt att öka möjligheten att få upp ny lövskog är att sätta upp hägn på delar av hyggena för att hindra älgar från att beta ner de unga lövträden.

Luddfingersvamp, rotfingervamp och större svartbagge. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Mångfald av arter

Det finns väldigt många arter i Bratt-Gallaberget. En anledning är områdets många olika skogsmiljöer, som passar för olika växter och djur. Det finns också gott om gamla och döda träd som är viktiga livsmiljöer för många sällsynta och hotade arter, bland annat för det stora antalet skalbaggsarter som påträffats i reservatet. Ytterligare en anledning är grönstensbergrunden.

Tack vare den är artrikedomen bland svampar ovanligt stor. Exempel på sällsynta och hotade arter som finns i naturreservatet är smultronkantarell, tallgråticka, rynkskinn, liten aspgelélav och den starkt hotade större svartbaggen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2023

Storlek: 6,8 kvadratkilometer

Kommun: Boden

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 5 mil norr om Boden, mellan Sörbyn och Mårdsel. Det går att nå reservatet både från norr och från söder.

Söderifrån följer man skogsbilvägen som utgår från väg 760 cirka 3 kilometer nordost om Klingersel. Denna skogsbilväg leder både till naturreservatet Åsarna och till de södra och mellersta delarna av Bratt-Gallabergets naturreservat. Skogsbilvägen förgrenar sig, och det är endast vägen som går förbi Åsarna och in i reservatet som är i bra skick. Övriga vägar är i dåligt eller okänt skick.

Norrifrån kan man nå reservatet via väg 813. Drygt 3 kilometer norr om Mårdsel går en skogsbilväg österut in till Lill-Gallaberget och Gallaberget. Denna väg leder inte in i reservatet utan går bredvid reservatsgränsen. Vägens framkomlighet och skick är okänt.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss