Ahmarova

Skogsklädd hällmark

Ahmarova naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I detta reservat finns det flera olika spännande miljöer med allt ifrån våtmarker till gamla granskogar. Området verkar som en fristad för många arter som är trängda i ett annars kraftigt påverkat landskap.

Rikligt skogsbestånd

Det växer urskogsartad granskog bland annat söder om Ahmarovaberget och i den västra delen, runt Vinsaberget. Vill du se urskogsartad tallskog i stället finns den i östra delen av reservatet i hällmarksmiljö. Där tallen dominerar finns det inslag av gamla träd som har överlevt bränder, så kallade överståndare, som är uppemot 250-350 år gamla. Död ved, som bland annat många insekter och svampar uppskattar, finns främst här som stående döende eller döda träd. I området är det ovanligt gott om lövträd, asp är den mest framträdande men det finns även bra med björk och sälg.  

Spår av brand

Reservatet bär tydliga spår efter brand och detta kan du se i form av träd med brandljud och brandsotade stubbar. Vid Vinsaberget står det kvar höga stubbar som visar kraften hos den hårda brand som härjade i det området.  

Sällsynta arter

Det finns flertalet sällsynta arter som trivs i just de miljöer som finns i Ahmarova. Detta gäller till exempel svampen doftskinn som kan ha en svag doft av kokos och gillar att växa i orörda barrskogar. Tretåig hackspett vistas även i reservatet och spår efter den kan ses genom att den delvis avbarkar stammarna på granar i jakt på insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 7,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark