Ahmakero

Bild på tallar som står väldigt glest

Det är lätt att vandra bland tallarna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Ahmakero finns glesa tallskogar som är vackra och lätta att vandra i. Framförallt i de östra delarna finns höga tallar som är mellan 300 och 500 år gamla. I hela området finns spår efter tidigare bränder i form av kolade högstubbar, torrakor och rotvältor.

Längs bergets södra sluttning är marken friskare och bland tallarna växer vårtbjörk som ofta är gammal och grov. Det finns även en del gamla grova aspar och enstaka gammelsälgar. De här träden är mycket värdefulla ur naturvårdssynpunkt eftersom en mängd arter är knutna framförallt till de grova och äldre stadierna av de här trädslagen. Främst handlar det om vedlevande insekter, lavar och svampar men även fåglar som hackspett letar gärna efter mat i de döende träden.  

I de flacka delarna i nordväst finns en stor myr som heter Ahmavuoma, genom Ahmavuoma rinner bäcken Ahmajoki.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Ahmakero ligger 15 kilometer söder om Kitkiöjärvi i norra delen av Pajala kommun. Reservatet nås genom vägen som går mellan Junosuando och Kitkiöjoki. Kör söderut från Kitkiöjoki i cirka 13 kilometer, sväng vänster.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark