Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jylkkyvaara

Skog

I Jylkkyvaaras skogar har naturen sin stilla gång. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Jylkkyvaara är ett stort och variationsrikt reservat i västra delen av Pajala kommun. Naturreservatet består av tre delar; det stora våtmarkskomplexet Kurkkionvuoma i öster, det gamla domänreservatet Jylkkyvaara i väster och ett sammanhängande område med naturskog däremellan.

Våtmark i öster

Kurkkionvuoma är ett stort myrområde där våtmarken är av högsta naturvärdesklass (enligt våtmarksinventeringen). Myren uppvisar stor artrikedom och mångformighet med flera olika myrtyper. Här finns flera rödlistade arter som exempelvis myrbräcka och käppkrokmossa. I anslutning till myren och på myrholmarna, dominerar gammal urskogsartad granskog. Här finns riklig tillgång på död ved och ett stort inslag av gammal sälg.  

Naturskog i mellersta delen

På höjderna i den mellersta delen av naturreservatet dominerar tall som övergår till granskog där marken flackar ut. Här är skogen gammal och det är gott om död ved, främst i form av liggande granar, så kallade lågor. Området har också påverkats av en skogsbrand för cirka 200 år sedan, spår av bränder i gamla granar och tallar har påträffats runtom i området.

Gammalt domänreservat i väster

I väster ligger det gamla domänreservatet Jylkkyvaara. I söder finns Jylkkyvaaraåsens skogsklädda nordsluttning som utgörs av omväxlande tallbackar och bördigare stråk med gran. De centrala och norra delarna av det gamla domänreservatet utgörs av en skogsmyrmosaik där skogen till största delen består av granskog.  

Ett par stora kolbottnar har påträffats i området. Kolbottnarna kommer sannolikt från bruksepoken i den närliggande Masugnsbyn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 19,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Jylkkyvaara ligger cirka 5 kilometer sydost om Masugnsbyn. Den östra delen av reservatet gränsar mot vägen mellan Tärendö och Masugnsbyn. Den västra delen av reservatet når du via en skogsbilväg västerut cirka 6 kilometer norr om Saittarova.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss