Gärdforsberget

Skogsklädda bergskullar

Gärdforsberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet består av en större bergsrygg med två mindre toppar. Utsikten över Ängesåns dalgång är bedårande och det är relativt lätt att ta sig upp på berget från både norr och söder.

Gärdforsberget utgörs i huvudsak av naturligt föryngrad tallskog som vuxit upp efter en skogsbrand som ägde rum för cirka 120 år sedan. Till största delen är tallskogen gles och kortvuxen. Hela bergsryggen är blockrik och brant, speciellt den östra sidan utmärker sig med branta stup. Stora delar av berget utgörs av lågproduktiv hällmark, så kallad impediment.

Mellan de två topparna, i reservatets västra del, är skogen tätare och mer produktiv. Här finns rikligt med gamla tallar på över 250 år som överlevt skogsbränder, vilket avspeglas i form av ett eller flera brandsår, så kallade brandljud. Delvis är skogen i detta område väldigt lövrik med grov asp, björk och sälg. Flera rödlistade arter som exempelvis lunglav på äldre lövträd och dvärgbägarlav på äldre tall finns på flera håll i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved.
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 2,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Vid Lansjärv, som ligger vid E10:an mellan Överkalix och Malmberget, sväng av österut mot byn Ängesån. Efter cirka 18 kilometer, i slutet av Ängesån, sväng av österut på en skogsbilväg. Följ vägen cirka 17 kilometer fram till naturreservatet Paskatieva. Gärdforsberget ligger cirka 1,5 kilometer väster om reservatet Paskatieva.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark