Asumamaa

Asumamaa är en liten bit bevarad urskogsrest i ett annars brukat landskap. Den här 68 hektar stora pärlan ligger ungefär en mil sydväst om Hedenäset i Övertorneå och här får besökaren bevittna hur en skog som till största del lämnats ifred av oss människor, har fått utvecklas på egen hand – naturligt i hundratals år. Det har skapat förutsättningar för en rik mångfald av arter och naturtyper.

Trots sin ringa storlek rymmer reservatet både hällmarkstallskog och även en lövrik och högproduktiv granskog med en mängd örter. Det går att se spår efter den senaste skogsbranden från 1845, bland annat i form av brandljud som är stamskador som uppstår på de överlevande träden. Här finns också en stor mängd kolad död ved.

Skidåkare i snöklädd skog

Skidtur i Asumamaa. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Barrskogens domäner

På de här breddgraderna befinner vi oss i det boreala bältet och här är skogen också dominerad av barrträd. Asumamaa ligger i detta barrskogsbälte bland låga bergstoppar omgivna av lägre, flacka partier med inslag av sjöar och vattendrag. Namnet Asumamaa är meänkieli och betyder ungefär "bosättningsmark". Namnets ursprung är inte känt, men kanske härstammar det ur äldre tiders bosättningar i närområdet.

Vad finns i Asumamaa?

Naturmiljön i reservatet utgörs till största delen av skog med ett litet inslag av våtmark. Att skogarna i Asumamaa fått utvecklas fritt under lång tid gör att de skiljer sig tydligt från det omgivande, skogsbrukspräglade landskapet. Hur kan man se skillnaden? I de här skogarna finns det inte bara träd i samma ålder eller av samma art utan tittar du dig runt lite kan du se allt från unga plantor till mycket gamla träd, de äldsta tallarna i området har en ålder av drygt 250 år. Här finns också äldre lövträd som asp och björk som ofta rensas bort som unga i produktionsskogarna.

Asumamaas skogar

Även topografin bidrar till en stor variation i skogarna. På toppen av bergsryggen Asumamaa centralt i reservatet växer torr hällmarkstallskog. I östra delen av reservatet rör sig näringsrikt vatten som gör området bördigt och får träden i den grandominerade skogen att växa sig höga och grova. Förutom granar finns ett stort inslag av asp och björk. Även sälg förekommer, som liksom aspen är viktig för bland annat många arter av insekter och trädlevande lavar. På marken hittar du mestadels ris växter så som lingon och blåbär, men i de bördigare delarna i öst finns inslag av lågörterna ormbär, ekbräken och skogsnäva. I västra delen av reservatet växer förutom gammal granskog som delvis visar upp en högproduktiv sida, även gransumpskog.

Naturligt är bäst

Asumamaa är tydligt präglat av tidigare bränder och besökaren kan se brandljud lite här och var i reservatet. Ett brandljud är en skada i trädstammen som orsakas av brandens heta lågor som skadar barken och ger ett sår i stammen som trädet vallar över och det ärr som sedan bildas är det vi kallar brandljud och de kan ses allmänt i både tall, gran och björk.

Det finns också rikligt med brandspår i naturliga stubbar och gamla lågor – det vill säga liggande, döda träd. Tack vare att skogarna har fått utvecklas naturligt finns en god tillgång på död ved, både som gamla lågor som fällts av rötsvampar och torrakor – träd som dött och står kvar.

Naturgodis åt arterna

I de gamla skogarna i reservatet finns en rik mångfald av livsmiljöer och arter. Hur kan det komma sig att arterna trivs så bra? Vi har berättat om gammelskogen och om de värdefulla strukturerna som olikåldrig och flerskiktad skog innebär. Det finns svampar som rötar försvagade träd och dödar dem och den döda ved som bildas är ovärderlig för många arter som inte klarar sig i produktionsskogar.

 
På riktigt gamla granar kan du hitta den sällsynta skålsvampen gammelgransskål som ser ut som en kaffeböna och som sitter lite längre ner på granens stam. På granlågorna växer vedsvampar som violmussling, ullticka och doftskinn. Ett flertal ovanliga lavar som violettgrå tagellav, lunglav och brunpudrad nållav finns här och på grova aspar har man hittat småflikig brosklav och stiftgelélav. Som om inte det var nog kan Asumamaa stoltsera med att inkvartera den tretåiga hackspetten som häckar här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • elda
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller att skada växt- och djurlivet. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2016

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Karta

Kontakt