Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Asumamaa

Skidåkare i snöklädd skog

Skidtur i Asumamaa. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Asumamaa är en bevarad urskogsrest i ett annars brukat landskap. Den här 68 hektar stora pärlan ligger ungefär en mil sydväst om Hedenäset i Övertorneå och har en rik mångfald av arter och naturtyper.

Trots sin ringa storlek rymmer reservatet både hällmarkstallskog och även en lövrik och högproduktiv granskog med en mängd örter. Det går att se spår efter den senaste skogsbranden från 1845, bland annat i form av brandljud som är stamskador som uppstår på de överlevande träden. Här finns också en stor mängd kolad död ved.

Barrskogens domäner

På de här breddgraderna befinner vi oss i det boreala bältet och här är skogen också dominerad av barrträd. Asumamaa ligger i detta barrskogsbälte bland låga bergstoppar omgivna av lägre, flacka partier med inslag av sjöar och vattendrag. Namnet Asumamaa är meänkieli och betyder ungefär "bosättningsmark". Namnets ursprung är inte känt, men kanske härstammar det ur äldre tiders bosättningar i närområdet.

Vad finns i Asumamaa?

Naturmiljön i reservatet utgörs till största delen av skog med ett litet inslag av våtmark. Att skogarna i Asumamaa fått utvecklas fritt under lång tid gör att de skiljer sig tydligt från det omgivande, skogsbrukspräglade landskapet. Hur kan man se skillnaden? I de här skogarna finns det inte bara träd i samma ålder eller av samma art utan tittar du dig runt lite kan du se allt från unga plantor till mycket gamla träd, de äldsta tallarna i området har en ålder av drygt 250 år. Här finns också äldre lövträd som asp och björk som ofta rensas bort som unga i produktionsskogarna.

Asumamaas skogar

Även topografin bidrar till en stor variation i skogarna. På toppen av bergsryggen Asumamaa centralt i reservatet växer torr hällmarkstallskog. I östra delen av reservatet rör sig näringsrikt vatten som gör området bördigt och får träden i den grandominerade skogen att växa sig höga och grova. Förutom granar finns ett stort inslag av asp och björk. Även sälg förekommer, som liksom aspen är viktig för bland annat många arter av insekter och trädlevande lavar. På marken hittar du mestadels ris växter så som lingon och blåbär, men i de bördigare delarna i öst finns ormbär, ekbräken och skogsnäva. I västra delen av reservatet växer gransumpskog.

Naturligt är bäst

Asumamaa är tydligt präglat av tidigare bränder och besökaren kan se brandljud lite här och var i reservatet. Ett brandljud är en skada i trädstammen som orsakas av brandens heta lågor som skadar barken och ger ett sår i stammen som trädet vallar över och det ärr som sedan bildas är det vi kallar brandljud och de kan ses allmänt i både tall, gran och björk.

Det finns också rikligt med brandspår i naturliga stubbar och gamla lågor – det vill säga liggande, döda träd. Tack vare att skogarna har fått utvecklas naturligt finns en god tillgång på död ved, både som gamla lågor som fällts av rötsvampar och torrakor – träd som dött och står kvar. Den döda veden är viktig för många skogsarter.

Sällsynta arter

På riktigt gamla granar kan du hitta den sällsynta skålsvampen gammelgransskål som ser ut som en kaffeböna och som sitter lite längre ner på granens stam. På granlågorna växer vedsvampar som violmussling, ullticka och doftskinn. Ett flertal ovanliga lavar som violettgrå tagellav, lunglav och brunpudrad nållav finns här och på grova aspar har man hittat småflikig brosklav och stiftgelélav. Som om inte det var nog kan Asumamaa stoltsera med att inkvartera den tretåiga hackspetten som häckar här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • elda
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att:

  • skräpa ner
  • skada växt- och djurlivet.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2016

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet kan nås från allmän väg längs sträckan mellan byarna Littiäinen och Salmi cirka 10 kilometer västsydväst om Hedenäset. Reservatets norra gräns ligger cirka 550 meter söder om den allmänna vägen.

Karta

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss