Torneträsk-Soppero

Skog och vattendrag

Flygfoto över delar av Torneträsk Soppero fjällurskogsreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Torneträsk-Soppero fjällurskog är Sveriges näst största naturreservat, större än hela Blekinge. Här kan vi tala om nästan ändlösa vildmarker. Det är tolv mil från reservatets västra ände till dess östra.

Naturreservatet är väglöst frånsett Inlandsvägen, E45, som går tvärs igenom den östra delen av reservatet och några mindre vägar till gränsen. Det är vildmark i den betydelsen att området sällan besöks av vandrare. Det är svårtillgängligt utan anlagda leder och turiststugor och dessutom rikt på djupa vattendrag och vidsträckta myrar.

Barrskogen domineras av tall i väster och gran i öster. Här finns också vidsträckta fjällbjörkskogar och myrområden med mycket rikt fågelliv och välutbildade palsar,  torvkullar med ständig tjäle. Andra är aapamyrar med kilometerlånga myrsträngar genom lösa starrkärr. I södra delen ligger det stora myrområdet Ripakaisenvuoma med sina väldiga rostfärgade järnockrautfällningar och sin rika förekomst av den vackra gula myrbräckan.  

På lägre delar breder åldriga tallskogar ut sig i väster och granskogar i öster. Här finns även lågfjäll och vidsträckta fjällbjörkskogar, ibland med ensamma tall jättar som reser sig ur björkmattan. Här finns också vida myrar med ett myllrande rikt fågelliv. Arktiska vadare som myrspov, småspov, dubbelbeckasin och dvärgbeckasin hör till höjdpunkterna för de fågelintresserade som söker sig hit till vår egen tundra.

På flera platser inom området finns fornlämningar bestående av fångstgropar, offerplatser, kåtaplatser och husgrunder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Torneträsk-Soppero fjällurskog består av två äldre naturreservat och ett domänreservat. Naturreservaten har behållit sina föreskrifter, läs mer i besluten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2000

Storlek: 3371 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Hela reservatet är åretruntmarker för renskötseln, här finns renskötselanläggningar i form av stängsel och renvaktarstugor.

Hitta hit

Väg E45 passerar genom reservatets östra delar. En skogsbilväg västerut leder till Järämä varifrån stigar utgår. Söderifrån går skogsbilvägar nästan fram till området.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss